KDN Logotyp

Wi-Fi na Uczelni

O4YIMJ0Szanowni Państwo, drodzy studenci i pracownicy,

Miło nam poinformować, o uruchomieniu nowej usługi bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi na terenie naszej Uczelni. Zasięgiem zostały objęte oba budynki Uczelni oraz główny dziedziniec. Mamy nadzieję, że bezprzewodowy dostęp do sieci Internet oprócz dostępu do ulubionych serwisów, pomoże Państwu w wyszukiwaniu niezbędnych informacji, zdobywaniu wiedzy oraz ułatwi codzienną pracę.

Dział IT PWSZ Oświęcim

INSTRUKCJA:

  1. Hasło dostępowe do sieci uzyskają Państwo w sekretariatach Uczelni, portierni oraz po zeskanowaniu kodów QR znajdujących sie przy salach dydaktycznych.
  2. Nazwa sieci to „Uczelnia_WiFi”. Inne sieci np. AMX nie służą do połączenia internetowego.
  3. Aby połączyć się z siecią, należy podać hasło, dokonać rejestracji poprzez podanie swojego adresu e-mail, zaakceptować Regulamin, kliknąć „Zarejestruj”,
  4. Potwierdzić chwilowy dostęp do Internetu przyciskiem „OK” oraz kliknąć w link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail. Proszę także sprawdzać folder Spam. Czas na odebranie poczty oraz kliknięcie w link aktywacyjny wynosi 5 minut. Po tym czasie konieczne jest powtórzenie rejestracji.
  5. UWAGA, uruchamiając przeglądarkę, należy w adresie stron wpisywać http:// zamiast https://. W przypadku połączenia ze stroną https:// nie pojawia się portal do rejestracji w Sieci WiFi.
  6. Rejestracja jest jednorazowa.
  7. Co 2 godziny aktywne połączenia są resetowane.
  8. Na jednym adresie e-mail można zarejestrować do 3 urządzeń.
  9. Maksymalna przepustowość łącza na użytkownika wynosi 5 Mb/s w celu optymalizacji połączenia.

Opinie i uwagi na temat działania sieci WLAN prosimy wysyłać pod adres [email protected]

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z Regulaminem, który trzeba zaakceptować podczas nawiązywania połączenia z siecią WLAN:

Netia WiFi Internet – Warunki Korzystania z Usługi na terenie Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

I. Definicje
1) Netia WiFi Internet – sieć punktów dostępowych WiFi, udostępnionych lub zarządzanych przez Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374, zwana także „Siecią WiFi”, do których dostęp możliwy jest po akceptacji niniejszego dokumentu, pozwalająca na łączenie się za jej pośrednictwem z siecią Internet. Usługa dostępu do sieci Internet jest usługą niezależną od Sieci WiFi i może być świadczona przez Dostawcę Internetu innego niż Netia S.A.
2) Użytkownik – osoba korzystająca z Sieci WiFi.
3) Dostawca Internetu  – podmiot udostępniający sieć internetową poprzez Sieć WiFi.
4) Terminal – urządzenie Użytkownika, podłączane do Sieci WiFi (notebook, netbook, telefon komórkowy, itp.).
5) Strefa Zasięgu (ang. „Hot-Spot”) – miejsce, w którym możliwe jest połączenie Terminala z Siecią WiFi.

II. Usługa Netia WiFi Internet
1) Netia WiFi Internet jest usługą pozwalająca na dostęp i korzystanie z bezpłatnej Sieci WiFi znajdującej się w miejscach publicznych. Dostęp możliwy tylko i wyłącznie gdy Terminal  znajduje się w Strefie Zasięgu.
2) Korzystanie z Netia WiFi Internet  oznacza akceptację warunków określonych w Warunkach Korzystania z Usługi i może się odbywać tylko i wyłącznie na zasadach określonych w Warunkach Korzystania z Usługi.
3) Naruszenie ww. warunków może spowodować uniemożliwienie dostępu do Sieci WiFi.

III. Warunki korzystania z Sieci WiFi
1) Warunkiem skorzystania z Sieci WiFi jest w szczególności zalogowanie się do sieci oraz akceptacja niniejszych warunków.
2) Logowanie do Sieci WiFi odbywa się poprzez:
a. Połączenie się z siecią Uczelnia_WiFi oraz podanie hasła sieciowego,
b. Zapoznanie się z regulaminem oraz jego zaakceptowanie,
c. Dokonania rejestracji poprzez podanie swojego adresu e-mail na dedykowanej stronie internetowej,
d. Kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany na podany adres e-mail w ciągu 5 minut,
e. Na jednym adresie e-mail można zarejestrować do 3 urządzeń.

3) warunki techniczne panujące w Sieci WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala, domyślnie przyjęto pobieranie na użytkownika z prędkością do 3Mb/s.
4) administrator dokonuje okresowych zmian hasła dostępu do Sieci WiFi, nie częściej niż raz na semestr. Hasło do sieci można nabyć w sekretariatach instytutów oraz portierni Uczelni.
5) Korzystanie z Sieci WiFi wiązać się może z:
a. naruszeniem przez osoby trzecie danych gromadzonych lub przekazywanych przez Użytkownika,
b. opóźnieniem w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanym brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Sieci WiFi,
c) innymi przypadkami naruszenia oprogramowania Terminala.
5) Netia S.A. w związku z technicznymi warunkami wynikającymi z użytej technologii wskazuje, iż może wystąpić brak ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu.
6) Netia S.A. wskazuje, iż dostępność aplikacji i prędkość transmisji zależy między innymi od ilości osób korzystających z sieci WiFi. Aktywne sesje połączenia po upływie czasu wyznaczonego przez administratora jednak nie częściej niż co 2 godziny, są automatycznie przerywane.
7) Opinie i uwagi na temat działania sieci WLAN prosimy wysyłać pod adres [email protected]
8) Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza.

IV. Ograniczenia
1) Dostęp do Sieci WiFi jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
2)    Netia S.A. zastrzega sobie prawo do:
a. nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
b. ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
c. rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania Sieci WiFi,

V. Odpowiedzialność Użytkownika
1) Użytkownik korzysta z Sieci WiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
2) Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Sieci WiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
a. udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
b. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
c. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
d. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
e. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
f. naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci Sieci WiFi.
3) Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Sieci WiFi do:
a. uruchomienia serwerów usług na Terminalu,
b. celów komercyjnych bez wiedzy i zgody Netia S.A.,
c. wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci WiFi,
d. udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.
4) W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Sieci WiFi, Netia S.A. ma prawo do zablokowania dostępu Terminala do sieci.

VI. Gromadzone informacje
W ramach świadczonej usługi dostępu do Sieci WiFi, w celu dopasowania przekazu reklamowego określonego w niniejszym regulaminie gromadzone będą dane pozwalające lepiej dopasować treść reklam.
Dane będą gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii (takich jak tagi pikselowe lub skrypty JavaScript).
Rodzaje gromadzonych danych:
1)    Dane związane z Terminalem (typ/model/system operacyjny/rodzaj ekranu/nr MAC/ sieć komórkowa oraz nr telefonu).

VII. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od  12.06.2017 r.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: