KDN Logotyp

Słowo Rektora

foto_21Szanowni Państwo, Drodzy Wykładowcy, Studenci, Przyjaciele Uczelni!

Powstanie Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest wynikiem działań wielu osób, instytucji, środowisk. Trudno wszystkich w tym miejscu wymienić. Niewątpliwie osobom tym oraz instytucjom władze rektorskie, jak także cała społeczność akademicka uczelni, wyraża wielkie słowa podziękowania za trud w tworzenie i funkcjonowanie uczelni. Jak była to ważna i słuszna decyzja potwierdza fakt przyznania uczelni w 2005 r. przez Związek Gmin i Powiatów Małopolski tytułu Lider.  Powołanie do życia uczelni wyższej w Oświęcimiu wynikało z potrzeby wzmocnienia potencjału dydaktycznego
i naukowego w Małopolsce. Zasadniczym celem stało się umożliwienie podjęcia studiów młodzieży ambitnej i zdolnej na atrakcyjnych kierunkach.

Uczelnia ma swoje już trwałe osiągnięcia na kierunkach filologia angielska, germańska, pedagogika, pielęgniarstwo, politologia, wychowanie fizyczne, zarządzanie. Świadczą o tym studenci, absolwenci uczelni,  organizowane konferencje naukowe, sympozja, odczyty oraz publikacje naukowe. Uczelnia w swojej perspektywie rozwojowej przystąpiła do zdecydowanych działań na rzecz uruchomienia kierunków technicznych, inżynierskich. I możemy się pochwalić sukcesem – od semestru letniego 2014 roku studenci PWSZ mogą podjąć naukę na pierwszych studiach inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji, a od października 2015 – na kierunku Informatyka. W październiku 2014 otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie nowego kierunku studiów licencjackich: praca socjalna oraz pierwsze studia magisterskie na kierunku Politologia. W roku 2015 uruchomiliśmy również studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo.
Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie w naszej oświęcimskiej Alma Mater stanowią i stanowić będą zasadniczy segment w europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Studia mają dać studentowi umiejętności praktyczne, które umożliwią zdobycie prestiżowego konkretnego zawodu, zgodnego z aspiracjami i ambicjami młodych ludzi.
Ze względu na specyfikę miejsca, położenia uczelni w sąsiedztwie Miejsca Pamięci Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau ważnym segmentem studiów są prawa człowieka, zagadnienie bezpieczeństwa realizowane w ramach kierunku politologia. Uczelnia ma aspiracje, aby w segmencie szeroko rozumianych praw człowieka realizować przedsięwzięcia służące zrozumieniu zła, które narodziło się w XX wieku w formie nazistowskiego totalitaryzmu, faszyzmu, Holokaustu, Zagłady, Ludobójstwa narodów. Namysł, dyskusja nad tym wszystkim ma służyć temu, aby zło nigdy więcej się narodziło, a świat był czujny na wszelkie przejawy zmierzające do naruszenia praw człowieka.

Uczelnia znajduje się w budynkach nierozłącznie związanych z tragedią drugiej wojny światowej. Do budynków przedwojennego Monopolu Tytoniowego trafił 14 czerwca 1940 r. pierwszy transport polskich więźniów, których zmuszono do prac przy tworzeniu Obozu Koncentracyjnego Auschwitz. Wspaniały patron uczelni rtm. Witold Pilecki dał się złapać w jednej z okupacyjnych łapanek podczas wojny, aby trafić do obozu Auschwitz i od środka zobaczyć piekło wojny, tragedii XX wieku. W obozie założył obozowy ruch oporu. Przekazywał meldunki światu o dokonującej się Zagładzie narodów, Holokauście Żydów, Romów. Trafiając do obozu, aby wykonać powierzone zadanie nie był pewny czy przeżyje obozową gehennę. Po blisko trzech latach pobytu w obozie udało mu się z niego uciec. Świadkiem piekła Auschwitz jest także Kazimierz Piechowski, który w wyniku brawurowej ucieczki znalazł się na wolności. Osoby te są dla nas przykładem wszelkich cnót, wzorem patriotyzmu. Stąd uczelnia w swoim przesłaniu ma za zadanie, jest wręcz zobligowana do kreowania pamięci o złu Auschwitz, aby budować stabilną pokojową przyszłość.
Integralnym elementem w rozwoju Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest współpraca z liczącymi się ośrodkami akademickimi nie tylko w kraju i za granicą, jak również z instytucjami samorządowymi. Wysoka jakość bazy dydaktyczno – lokalowej, kadra akademicka zapewniają młodym ludziom urzeczywistnienie większości zamierzeń, planów zawodowych. Studia w oświęcimskiej Alma Mater z pewnością przyniosą studiującym dużo satysfakcji, miłych wspomnień, a przede wszystkim płynącą ze studiów wartość wiedzy, kultury, poznania.

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszej Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Niech dewizą dla tych wszystkich wkraczających w mury uczelni będzie napis widniejący na frontonie dawnego Uniwersytetu Jana Kazimierza, dzisiejszego Uniwersytetu I. Franki we Lwowie: Patriae decori civibus educandis – Wykształceni obywatele są ozdobą państwa, ojczyzny.

Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski
Rektor Uczelni 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
skanowanie0001

Na skróty

Partnerzy Uczelni: