Sprawozdanie ze spotkania z władzami Uczelni

Koleżanki i Koledzy!

W czwartek, 10.05.2018 r. miało miejsce się spotkanie przedstawicieli uczelnianej Solidarności z władzami naszej Uczelni, reprezentowanymi przez rektora prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego, prorektora ds. studentów dr n. o zdr. Sonię Grychtoł oraz kanclerz dr n. med. Katarzynę Matusiak. Naszą organizację związkową reprezentowali: przewodniczący Komisji Zakładowej dr Jacek Urbiński i Janusz Gołdynia – przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność, w której jesteśmy zrzeszeni.

Na wstępie p. rektor przedstawił część najistotniejszych problemów, z którymi borykają się władze Uczelni, wśród których znalazły się:

–  remont i adaptacja trzeciego budynku dawnego monopolu tytoniowego;

–  próba pozyskania przez Uczelnię niektórych obiektów opuszczonej jednostki wojskowej;

– propozycja Starosty Oświęcimskiego dotycząca przekazania Uczelni budynków i hali sportowej dawnego Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Chełmku.

Następnie rozmawialiśmy o możliwościach i wariantach działań, które pomogłyby w realizacji tych zadań. W trakcie dyskusji pojawiły się również inne sprawy stanowiące duże wyzwanie zarówno dla władz Uczelni jak i dla wszystkich pracowników oraz studentów, takie jak zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym oraz wchodzące w życie z dniem 25 maja 2018r. przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Po zakończeniu wstępnej części spotkania przedstawiliśmy pakiet spraw zgłaszanych przez Was na zebraniach związkowych lub bezpośrednio kolegom z zarządu związku, i tak:

Jak wiecie, kolega Jacek Urbiński reprezentuje nas podczas posiedzeń Senatu. Zwrócił on uwagę na zbyt późne przedstawianie członkom Senatu materiałów dotyczących procedowanych na posiedzeniu spraw. Podkreśliliśmy, iż wcześniejsze zapoznanie się z materiałami pozwoli na lepsze przygotowanie się do obrad. Temat ten był również sygnalizowany przez niektórych członków Senatu.

P. rektor obiecał rozwiązać tę sprawę „od ręki”. Materiały na posiedzenia będą dostarczane członkom Senatu i osobom uprawnionym elektronicznie (po uruchomieniu platformy cyfrowej zabezpieczonej przed wyciekiem danych osobowych). Do tego czasu będą one dostarczane w formie „papierowej”.

2. Kolejnym tematem były zgłaszane przez Was uwagi i zastrzeżenia związane z konkursami na stanowiska dydaktyczne. W ogłoszeniach konkursowych zawarte zostało sformułowanie:

Wymagane osoby dla których PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Doceniając wagę i potrzebę stawiania na pracowników zatrudnianych na pierwszym etacie wyraziliśmy jednocześnie troskę o jakość kształcenia na uczelni. Chodzi o niezamykanie drogi do zatrudnienia dydaktykom, którzy dzięki swojemu dorobkowi naukowemu i fachowości podnosiliby rangę i prestiż uczelni, a którzy nie mogą podjąć zatrudnienia na pierwszym etacie.

W związku z powyższym zawnioskowaliśmy, aby w ogłoszeniach słowo wymagane zastąpić słowami preferuje się.

P. rektor uznał nasze argumenty i uzyskaliśmy zapewnienie, ze taka zmiana nastąpi niezwłocznie, tj. wraz z każdym następnym ogłoszeniem konkursu.

3. Kolejna sprawa związana z preferowaniem dydaktyków, dla których nasza Uczelnia będzie stanowić podstawowe miejsce pracy (przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w prawie o szkolnictwie wyższym): mając na uwadze potrzeby naszego środowiska naukowego oraz Uczelni, zaproponowaliśmy p. rektorowi, aby dla miejscowej kadry naukowej oraz studentów, którzy chcieliby swoje życie zawodowe związać z naszym PWSZ, utworzyć program wsparcia. Wg nas mógłby on obejmować tworzenie indywidualnych planów rozwoju, przydzielanie stosownych opiekunów ds. rozwoju, może jakieś formy wsparcia finansowego.

Wydaje się, że propozycja spotkała się z pozytywną reakcją p. rektora. Padły m.in. słowa o wcześniejszym pochyleniu się władz nad tym problemem.

4. Zwróciliśmy się z prośbą do p. rektora (świadomi braku stosownego umocowania prawnego) o zgodę na obecność przedstawiciela związku podczas prac Komisji Konkursowej. Miałby on charakter obserwatora, z ewentualnym głosem doradczym. Nie oczekiwaliśmy odpowiedzi na naszą propozycję podczas spotkania – sprawę pozostawiliśmy władzom Uczelni do namysłu.

5. Ostatnią zgłoszoną przez Was sprawą, którą poruszyliśmy w trakcie spotkania, była kwestia ubrań roboczych i środków ochrony osobistej należnej pracownikom. Ustawa o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie właściwego ministra w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach przewiduje zaopatrzenie pracowników oraz studentów w niezbędne środki ochrony indywidualnej, a w przypadku pracowników również w odzież i obuwie robocze w zależności od rodzaju zajęć i specyfiki poszczególnych kierunków studiów lub prowadzonych badań.

Władze Uczelni zobowiązały się opracować stosowne przepisy, oraz wdrożyć je od nowego roku akademickiego.

Ważnym poruszonym przez nas tematem były wybory Społecznego Inspektora Pracy dla PWSZ. Przedstawiliśmy cel i zasady funkcjonowania SIP, zasady wyborcze oraz uzgodniliśmy termin wyborów na poniedziałek 21.05.2018 r.

Na tym zakończyliśmy spotkanie, które przebiegło w rzeczowej, lecz zarazem życzliwej i partnerskiej atmosferze, za co dziękujemy p. rektorowi i pozostałym uczestnikom rozmów.

Powyższa relacja stanowi bardzo skrótowy zapis rozmów, które trwały trzy godziny. Ze szczegółami rozmów zapoznacie się podczas najbliższego spotkania. Kto nie chce czekać, może się zwrócić do przewodniczącego Komisji Zakładowej, dr Jacka Urbińskiego.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: