Wybory Społecznego Inspektora Pracy w PWSZ – informacja dla Pracowników

                                         

                                          Pracownicy

                                          Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

                                          im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 

  

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  21.05.2018 r. zostaną przeprowadzone wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy (ZSIP) oraz Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy (OSIP) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

ZSIP może być wybrany każdy pracownik będący członkiem związku zawodowego, który powinien posiadać  pięcioletni staż pracy i  dwuletni staż pracy w PWSZ w Oświęcimiu.

OSIP może być wybrany każdy pracownik będący członkiem związku zawodowego, który powinien posiadać dwuletni staż pracy i co najmniej jeden rok pracy w PWSZ.

Kandydatury należy zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem i zgodą kandydata na pełnienie funkcji ZSIP lub OSIP do dnia 17.05.2016 r. do godz. 1530 do  Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów poza zebraniem ( tzw. „wybory z urną” ) .

Komisja Wyborcza będzie prowadzić wybory w godz. od 10:00 do 16.00.

Regulamin wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy znajduje się do wglądu u Przewodniczącego Komisji Wyborczej i na stronie internetowej PWSZ w zakładce NSZZ Solidarność.

Wybory przeprowadzi Komisja Wyborcza w składzie:

Jacek Urbiński       –    Przewodniczący Komisji Wyborczej

Janusz Gołdynia    –     Członek Komisji Wyborczej

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w dniu 21.05.2018 r. na stronie internetowej Uczelni w zakładce NSZZ Solidarność.

Zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w wyborach!

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Na skróty

Partnerzy Uczelni: