Regulamin wyborów Społecznego Inspektora Pracy w PWSZ

Regulamin wyborów Społecznego Inspektora Pracy 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Oświęcimiu

§1

Celem wyborów jest wyłonienie spośród załogi zakładowego społecznego inspektora pracy (ZSIP) oraz oddziałowych społecznych inspektorów pracy (OSIP) zwanych dalej SIP dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu(PWSZ).

§2

ZSIP dla PWSZ wybiera ogólne zebranie pracowników uczelni w głosowaniu tajnym, zaś OSIP wybiera się także w głosowaniu tajnym na zebraniu ogółu pracowników dla następujących obiektów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej :

a/ Collegium Primum

b/ Collegium sub Horologio

2.   Dla każdego obiektu wybiera się po jednym OSIP.

3.   SIP wybiera się na czteroletnią kadencję.

§3

1. ZSIP może być wybrany każdy pracownik będący członkiem związku zawodowego, który powinien posiadać  pięcioletni staż pracy i  dwuletni staż pracy w PWSZ.

2. OSIP może być wybrany każdy pracownik będący członkiem związku zawodowego, który powinien posiadać dwuletni staż pracy i co najmniej jeden rok pracy w PWSZ.

3. Zakładowe organizacje  związkowe mogą postanowić, że SIP może być również pracownik nie będący członkiem związku zawodowego.

4. W razie braku jednomyślności organizacji związkowych w sprawie dopuszczenia do

kandydowania pracownika niebędącego członkiem związku zawodowego – SIP

może zostać wyłącznie pracownik będący członkiem związku.

 

§4

Nie mogą kandydować na SIP pracownicy, którzy zajmują stanowisko kierownika zakładu pracy lub stanowisko kierownicze bezpośrednio podległe kierownikowi zakładu pracy.

§5

Organizacje związkowe powołują dwuosobową Komisję Wyborczą i trzyosobową Komisję Skrutacyjną.

§6

Członkowie Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej nie mogą kandydować na SIP.

§7

Zadaniem Komisji Wyborczej jest:

a/ poinformowanie pracowników o przeprowadzanych wyborach, zasadach

wyborczych oraz kalendarium wyborczym w taki sposób aby informacja dotarła do

wszystkich pracowników

b/ zbieranie pisemnych wniosków wraz z uzasadnieniami i zgodą kandydata na funkcję SIP

c/ sporządzenie listy kandydatów na SIP  i powiadomienie załogi o liście kandydatów

d/ sporządzenie kart do głosowania, zawierających wszystkich kandydatów na SIP w kolejności alfabetycznej

e/ przygotowanie urny wyborczej, którą należy komisyjnie zaplombować

f/ przeprowadzenie wyborów

 

§8

Kandydatów zgłasza się za pomocą wniosku pisemnego, wraz z uzasadnieniem,

zawierającego pisemną zgodę na kandydowanie na funkcję ZSIP lub OSIP.

Liczba kandydatów jest nieograniczona.

§9

1. Wolno głosować tylko na jednego kandydata na ZSIP poprzez postawienie znaku „ X ” przy jego nazwisku.

2. Wolno głosować tylko na jednego kandydata na OSIP w każdym obiekcie, poprzez postawienie znaku „ X ” przy jego nazwisku.

§10

Głosem ważnym jest głos oddany na jednego kandydata lub ze skreślonymi wszystkimi kandydatami.

§11

Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborczy.

§12

Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania przekazuje urnę Komisji Skrutacyjnej.

§13

Komisja Skrutacyjna oblicza wyniki głosowania i sporządza protokół ustalenia wyników wyborów ZSIP I OSIP w kolejności liczby otrzymanych głosów ważnych otrzymanych przez poszczególnych kandydatów.

§14

W razie równej największej liczby głosów, Komisja Wyborcza zarządza drugą turę głosowania w której udział biorą ci kandydaci którzy otrzymali równą liczbę głosów.

§15

Wybrany na funkcję ZSIP jest kandydat który otrzymał największą ilość głosów.

§16

Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza zabezpiecza protokoły i przekazuje je  Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej.

§17

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wyborów poza zebraniem ( tzw. Wybory z Urną), które przeprowadza Komisja Wyborcza w poszczególnych komórkach organizacyjnych Zakładu Pracy.

§18

Przeprowadzenie wyborów poza zebraniem wymaga zgody zakładowych organizacji  związkowych.

§19

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o SIP.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: