Ogłoszenie konkursowe na stanowisko referenta ds. administracji w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Uczelnia na wyższym poziomie” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00- PZ1/17

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko referenta ds. administracji w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu pt. „Uczelnia na wyższym poziomie” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00- PZ1/17

 

Forma nawiązania stosunku pracy

 • Umowa o pracę/1 etat

Główne obowiązki:

 • Wsparcie Kierownika Projektu
 • Współpraca z pracownikami finansowo-administracyjnymi dot. projektu
 • Archiwizowanie dokumentów
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej i przygotowanie raportów i analiz dotyczących projektu
 • Wypełnianie formularza do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS)
 • Promocja projektu
 • Udział w tworzeniu ofert przetargowych
 • Udział w nadzorze organizacyjnym (koordynacja szkoleń) oraz rzeczowo-finansowym zgodnym
  z założeniami projektu
 • Uczestniczenie i/lub prowadzenie postępowań zamówień publicznych, związanych z realizacją działań
  w projekcie
 • Realizacja innych zadań zleconych przez kierownika projektu
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu działań w projekcie
 • Uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji rozliczeniowej
 • Monitoring karier zawodowych studentów

 

Wykształcenie niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w podstawowym systemie czasu pracy
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych
 • kontakt z pracownikami PWSZ oraz studentami
 • osoby z niepełnosprawnością mogą również brać udział w procesie konkursowym

 

Wymagania konieczne:

 • znajomość funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych komputerowych Pakietu Microsoft Office
 • znajomość metody Projekt Cycle Management (PCM)

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy o Prawie Zamówień Publicznych
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • odpowiedzialność, komunikatywność i sumienność w wykonywanych obowiązkach
 • nastawienie na realizację wyznaczonych zadań

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź.zm.)
 • oświadczenie: Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 • Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego
  w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, pok. 1.05 Kancelaria Uczelni Collegium Primum do 19.04.2018r.

 

W przypadku braku wejścia w życie umowy na realizację projektu Zintegrowane Programy Uczelni (konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), Uczelnia zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy
z osobą, która wygra konkurs.

Rektor PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski


pobraneOgłoszenie konkursowe na stanowisko referenta ds. administracji

 

FE_POWER_poziom_pl

Na skróty

Partnerzy Uczelni: