Regulaminy

Regulaminy dotyczące STUDENTÓW

pobrane Regulamin postępowania rekrutacyjnego


pobraneRegulamin Studiów


pobraneRegulamin organizacyjny korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki


pobraneRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych


pobraneRegulamin studiów podyplomowych 2016


 pobraneZmiany Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających


pobraneRegulamin zarządzania prawami autorskimi


pobraneRegulamin Samorządu Studenckiego


pobraneRegulamin studenckich praktyk zawodowych – IWFiS


pobraneRegulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów


pobraneRegulamin dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych


pobraneRegulamin przyznawania wsparcia osobom niepełnosprawnym


pobraneRegulamin rejestracji oraz finansowania uczelnianych organizacji studenckich


pobraneZmiany w Regulaminie rejestracji oraz finansowania uczelnianych organizacji studenckich

 

Regulaminy dotyczące PRACOWNIKÓW

 pobraneRegulamin Pracy


pobranePolityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych


 pobranePolityka Monitoringu Wizyjnego


pobrane Regulamin Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej


pobraneRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


pobraneRegulamin korzystania z infrastruktury badawczej


pobraneStrategia Uczelni 2015 – 2020


pobraneRegulamin przyznawania nagród nauczycielom akademickim


pobraneWewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia


pobraneInstrukcja ewidencji druków ścisłego zarachowania


pobraneTryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim


pobraneRegulamin Wynagradzania


pobraneRegulamin rozliczania kosztów podróży służbowych


pobrane Regulamin Organizacyjny


pobraneRegulamin Medalu Uczelni


pobraneRegulamin przyznawania nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


pobrane Regulamin zasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZasady dofinansowania w ramach dokształcania zawodowego pracowników


pobraneRegulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro


pobraneRegulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Na skróty

Partnerzy Uczelni: