Informacje ogólne

Kwestie przyznawania pomocy materialnej dla studentów regulują:

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, że decyzje Komisji Stypendialnej będą wydawane od 15 kwietnia 2019 roku, od godz. 13:00 w pokoju nr 1.18 Collegium Primum.

Przypominam, że decyzje należy odbierać osobiście.


Stypendia za marzec i kwiecień zostaną wypłacone do dnia 19 kwietnia 2019 roku.


TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW

Świadczenia stypendialne są wypłacane nie później niż do 25 dnia miesiąca, za który przyznane zostały świadczenia z zastrzeżeniem, że stypendia za październik mogą być wypłacone w listopadzie razem ze stypendium za listopad, a za marzec w kwietniu razem ze stypendium za kwiecień.

Wnioski o przyznanie wsparcia materialnego rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną w ciągu całego roku akademickiego.


Wniosek wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami, należy złożyć w pokoju 1.18 Collegium Primum odpowiednio do:
10 października danego roku akademickiego (studenci II roku studiów i wyżej);
20 października danego roku akademickiego (studenci I roku studiów);
28 lutego danego roku akademickiego zgodnie z ww. Regulaminem.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w trakcie trwania roku akademickiego, po upływie ww. terminów porządkowych świadczenia są przyznawane od miesiąca, w którym został złożony stosowny wniosek. Student, który złoży wniosek po terminie, może otrzymać świadczenia pomocy materialnej, pod warunkiem, że wniosek został złożony do momentu rozdysponowania środków przeznaczonych na ten cel, w przeciwnym razie decyzja będzie odmowna, pomimo spełnienia przez studenta kryteriów uprawniających do ich otrzymania.

W celu usprawnienia rozpatrywania wniosków stypendialnych zaleca się osobiste ich składanie przez studentów.

W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony student zostaje pisemnie wezwany do dokonania niezbędnych poprawek lub uzupełnień w terminie 7 dni. Nieusunięcie wskazanych braków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania (szczegółowe informacje w Regulaminie).


Pomocą materialną dla studentów zajmuje się:

mgr Angelika Bebak-Gołąb

tel. 33 842 98 23
e-mail: [email protected]
pok. 1.18 Collegium Primum

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30
godziny przyjmowania stron: poniedziałek – piątek: 10.00-14.00

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: