KDN Logotyp

REGULAMIN REJESTRACJI I FINANSOWANIA ORGANIZACJI STUDENCKICH


Regulamin rejestracji oraz finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda  Pileckiego w Oświęcimiu stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora nr 10/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku.

pobraneRegulamin rejestracji oraz finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

pobraneZarządzenie 43 – 2017 w sprawie zmiany w regulaminie organizacji studenckich PWSZ

Zasady rejestracji organizacji studenckich

1. Uczelnianymi organizacjami studenckimi są koła naukowe, zespoły artystyczne oraz inne organizacje studenckie, np. organizacje sportowe.

2. Uczelniane organizacje studenckie podlegają obowiązkowi rejestracji, z wyłączeniem organizacji studenckich działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 1989 r. poz. 104).

3. Rejestr organizacji studenckich działających w Uczelni jest jawny.

4. Organem rejestrującym organizacje studenckie jest Rektor.

5. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich oraz sprawy techniczno-organizacyjne prowadzi Dział Nauczania.

6. Wniosek do Rektora o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej musi zawierać (wzór wniosku poniżej):
1) nazwę organizacji,
2) adres (siedzibę) organizacji,
3) deklarację założycielską (z celami powstania, zasadami działania organizacji),
4) listę członków organizacji zawierającą imiona i nazwiska studentów, numery albumów, rok studiów wraz z  własnoręcznymi podpisami,
5) informację dotyczącą powołanych władz organizacji wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail),
6) zgodę nauczyciela akademickiego, na pełnienie funkcji opiekuna organizacji – wzór do pobrania poniżej,
7) zgodę Dyrektora Instytutu,  przy którym organizacja będzie działać,
8) statut według którego organizacja będzie działać.

7. Statut uczelnianej organizacji studenckiej, według którego organizacja będzie działać, musi zawierać:
1) nazwę i siedzibę organizacji (przez siedzibę organizacji studenckiej należy rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną, przy której organizacja studencka zamierza działać, czyli Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu),
2) wyznaczone cele oraz sposoby ich  realizacji,
3) prawa i obowiązki członków organizacji,
4) zasady nabywania i utraty członkostwa,
5) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji,
6) finanse organizacji,
7) tryb uchwalania statutu i jego zmian,
8) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.

8. Organizacja studencka musi liczyć co najmniej pięciu studentów.

9. Organizacja studencka może posługiwać się własnym logo i pieczątką, których wzory wymagają zatwierdzenia przez Rektora.

10. Organizacje studenckie nie posiadają osobowości prawnej.

11. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu z przepisami prawa i Statutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

12. Decyzję w sprawie rejestracji organizacji studenckiej podejmuje Rektor na podstawie złożonego wniosku.

13. Rektor zawiadamia pisemnie założycieli organizacji studenckiej o podjętej decyzji.

14. Od decyzji Rektora w sprawie rejestracji organizacji studenckiej przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rektora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

15. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich zawiera następujące informacje:
1) numer, pod którym organizacja studencka jest została wpisana,
2) nazwa organizacji,
3) adres (siedziba),
4) władze organizacji,
5) data uchwalenia statutu organizacji studenckiej oraz jego zmian,
6) opiekun naukowy,
7) instytut, przy którym działa organizacja,
8) informacja o złożeniu sprawozdań i rozliczeń finansowych,
9) informacja o zawieszeniu lub rozwiązaniu działalności.

16. Przy rejestrze  prowadzi  się  akta  rejestrowe,  w  których  gromadzone  są  dokumenty  danej  organizacji studenckiej.

17. Organizacja studencka jest zobowiązana do  pisemnego  informowania  Rektora  o  zmianach  danych  ujawnionych w rejestrze. Zobowiązana jest też do przedkładania informacji o zmianach w statucie i aktualnej listy członków w przeciągu 14 dni od wprowadzenia zmian. Do informacji należy załączyć dokumentację   potwierdzającą dokonanie zmian.


wwwzór wniosku o rejestrację organizacji studenckiej

wwwzór zgody opiekuna organizacji studenckiej

Sprawozdawczość z działalności organizacji

1. Uczelniana organizacja studencka jest zobowiązana w terminie do 30 stycznia każdego roku do złożenia  sprawozdania organizacyjno-finansowego ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy – wzór sprawozdania poniżej.

2. Niezłożenie w/w sprawozdania wyklucza organizację studencką z otrzymywania dofinansowania do końca roku kalendarzowego.


wwwzór sprawozdania organizacyjno-finansowego

Finansowanie organizacji studenckich

1. Uczelniane organizacje studenckie mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności ze środków finansowych Uczelni, czyli środki pochodzące z budżetu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, wyodrębnione przez Senat na  działalność uczelnianych organizacji studenckich.

2. W celu uzyskania dofinansowania ze środków finansowych Uczelni organizacja studencka zobowiązana jest przedłożyć do 15 grudnia każdego roku na ręce Prorektora ds. Studentów zestawienie przedsięwzięć planowanych na rok następny tzw. preliminarz wydatków, wraz ze szczegółowym wyliczeniem kosztów każdego przedsięwzięcia oraz z określeniem wysokości wkładu własnego – wzór preliminarza poniżej.

3. Niezłożenie preliminarza w odpowiednim terminie spowoduje brak możliwości ubiegania się przez organizację o środki finansowe Uczelni w następnym roku kalendarzowym.

4. Wszelkie kwestie sporne w zakresie dotyczącym finansowania ze środków finansowych Uczelni rozstrzyga Prorektor ds. Studentów.

5. Podziału środków na działalność organizacji studenckich na dany rok kalendarzowy dokonuje Prorektor ds. Studentów w porozumieniu z Kwestorem.

6. Dofinansowanie udzielane jest w szczególności na:
1) organizację projektów naukowych typu: konferencje, warsztaty, sympozja, seminaria, debaty, obozy naukowe, itp.,
2) prowadzenie badań naukowych,
3) udział w konferencjach, seminariach, warsztatach itp. – zagranicznych i zamiejscowych członków organizacji studenckiej,
4) wyjazdy naukowo-szkoleniowe,
5) publikacje naukowe organizacji,
6) konkursy przedmiotowe,
7) wystawy i występy organizacji,
8) działalność kulturalną i środowiskową,
9) występy artystyczne i sportowe studentów,
10) współorganizację imprezy pn. „Juwenalia”,
11) inne, należycie uzasadnione przedsięwzięcia.

7. Uczelnia nie udziela dofinansowania na:
1) finansowanie bieżącej działalności wnioskodawcy,
2) realizację przedsięwzięć bez wkładu własnego wnioskodawcy,
3) poczęstunki, wyżywienie i tym podobne koszty organizowanego przedsięwzięcia – chybże konieczność dofinansowania zostanie należycie uzasadniona i zostanie wyrażona zgoda Prorektora ds. Studentów,
4) przedsięwzięcia, które nie prowadzą do poszerzenia dorobku naukowego i kulturalnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
5) wycieczki oraz wyjazdy nie noszące znamion naukowo-szkoleniowych.

8. Realizacja organizowanego przedsięwzięcia odbywa się pod nadzorem opiekuna organizacji studenckiej lub innego wskazanego nauczyciela akademickiego, będącego organizatorem przedsięwzięcia (opiekun przedsięwzięcia).

9. Opiekun przedsięwzięcia jest odpowiedzialny za prawidłową organizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami i przepisami BHP oraz za bezpieczeństwo studentów biorących udział w przedsięwzięciach, o których mowa w § 23 regulaminu. W szczególności opiekun przedsięwzięcia jest odpowiedzialny za organizację przedsięwzięcia w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. nr 128, poz. 897).”

10. Środki finansowe przyznane przez Uczelnię na działalność organizacji studenckiej należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym – do 31 grudnia.

11. Organizacje studenckie mogą pozyskiwać środki finansowe lub materialne od darczyńców, sponsorów – po uzyskaniu zgody Rektora.


wwwzór preliminarza wydatków

Dofinansowanie przedsięwzięcia

1. Przedstawiciele organizacji studenckiej zobowiązani są złożyć wniosek o dofinansowanie do Prorektora ds. Studentów nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięciaformularz wniosku poniżej.

2. Decyzje w sprawie przyznania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia podejmuje Prorektor ds. Studentów w porozumieniu z Kwestorem.

3. W przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia wymaga dokonania zakupu bądź związana jest z usługami, dostawą lub transportem – przedstawiciel organizacji studenckiej zobowiązany jest  uzgodnić formalności z Działem Administracyjno-Gospodarczym.

4. Rachunki i faktury potwierdzające wykonanie usługi lub dokonanie zakupu związanego z realizacją przedsięwzięcia muszą być wystawione na Uczelnię.

5. Szczegóły dotyczące płatności rachunków i faktur należy ustalić z Kwesturą.

6. Przewodniczący organizacji studenckiej lub opiekun organizacji zobowiązany jest do opisania rachunku lub faktury (na odwrocie) w celu potwierdzenia wykonania usługi lub dokonania zakupu na potrzeby organizacji.

7. W przypadku, gdy przedsięwzięcie związane jest z przejazdami studentów, noclegami, wyżywieniem lub zakupem biletów wstępu członków organizacji, należy to udokumentować  w celu rozliczenia finansowego.

8. Rozliczenia finansowego na podstawie zebranych dokumentów (rachunków, biletów, faktur) należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

9. Informację o wykorzystaniu środków finansowych na realizację przedsięwzięcia należy przekazać do Działu Nauczania w terminie do 30 dnia od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

10. Od decyzji w przedmiocie nieprzyznania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

11. Odwołanie dopuszczalne jest tylko w przypadku nieprzyznania dofinansowania w ogóle.

12. Rektor rozpatruje odwołanie w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia złożenia odwołania.


wwwniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków przyznanych uczelnianej organizacji studenckiej

Zawieszenie działalności/rozwiązanie organizacji

1. Rektor może zawiesić działalność lub rozwiązać uczelnianą organizację studencką z własnej inicjatywy lub na wniosek Prorektora ds. Studentów albo opiekuna organizacji studenckiej, w przypadku:
1) niezłożenia sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji za rok kalendarzowy lub sprawozdania finansowego i rozliczenia z przyznanych środków finansowych na działalność – zgodnie z § 17 i § 31 ust. 2 niniejszego regulaminu,
2) naruszenia przepisów prawa, Statutu Uczelni lub statutu organizacji studenckiej,
3) rażącego zachowania studentów godzącego w dobre imię Uczelni.

2. W przypadku zawieszenia uczelnianej organizacji studenckiej, zgodę na wznowienie jej działalności  wyraża  Rektor  na  wniosek  zarządu  tej  organizacji poparty zgodą opiekuna organizacji.

3. Senat Uczelni, na wniosek Rektora, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, jeżeli w jej działalności rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, Statut Uczelni lub statut organizacji.

4. Rektor może rozwiązać organizację studencką z powodu braku jego aktywności oraz ze względu na formalny wniosek opiekuna organizacji.

5. Rozwiązanie organizacji studenckiej skutkuje wykreśleniem jej z rejestru.

6. Rektor uchyla uchwałę organu organizacji studenckiej niezgodną z przepisami prawa, Statutem Uczelni lub statutem tej organizacji.

7. Od decyzji Rektora w sprawie uchylenia uchwały organizacji studenckiej, a także w sprawie zawieszenia lub wznowienia jej działalności, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie  sprawy.  Wniosek  należy  złożyć  do  Rektora  w  terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: