KDN Logotyp

Kierunek Pielęgniarstwo

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 UCZELNIA NIE PROWADZI NABORU
NA STUDIA POMOSTOWE

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA POMOSTOWE
ŚCIEŻKA AB

Uczestnikiem Projektu może być pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, legitymującą się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na zakwalifikowanie do odpowiedniej ścieżki kształcenia na studiach pomostowych, posiadającą obywatelstwo państwa polskiego, lub posiadającą wyłącznie obywatelstwo państwa obcego (niezależnie, czy jest to państwo członkowskie UE, czy państwo trzecie).

Wszyscy uczestnicy projektu muszą posiadać dyplom pielęgniarki / pielęgniarza (ukończenie 5 letniego Liceum Medycznego). Ponadto, uczestnicy muszą być osobami zatrudnionymi – niekoniecznie pracującymi w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba bezrobotna, tzn. konieczne jest aby posiadała status osoby zatrudnionej lub wolontariusza.

WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem rekrutacji jest ukończenie 5-cio letniego Liceum Medycznego. Kandydat/ka na studia pomostowe zobowiązany/a jest do złożenia świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły, a także aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. Postępowanie kwalifikacyjne, obejmuje również ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Kandydaci na  na studia proszeni są o dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

 • Kserokopię świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły wraz z oryginałami do wglądu
 • 4 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Kwestionariusz osobowy (z pełnymi danymi) – plik do pobrania poniżej
 • Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, wydane najpóźniej w okresie miesiąca poprzedzającego rekrutację na studia
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Teczka biała na gumkę
 • Dowód wpłaty za legitymację i indeks na konto Uczelni – 9 zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat pieniężnych)
  Bank Zachodni WBK S.A.
  Numer konta: 05 1090 2590 0000 0001 3232 3330
 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 80 zł Bank Zachodni WBK S.A.
  Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek pielęgniarstwo:

 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo/wychowanie fizyczne potwierdzone przez lekarza medycyny pracy. Druk skierowania  musi zostać zatwierdzony przez Komisję rekrutacyjną – druk wydawany jest w Dziale Nauczania – ul. M. Kolbego 8, budynek Collegium Primum (pokój 1.13).
  UWAGA! Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów na studia prowadzi Rejonowa Przychodnia Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1.

Dokumenty należy składać osobiście  w sekretariacie Instytutu Pielęgniarstwa, w godzinach od 9.00 do 13.00, ul. Kolbego 8 Oświęcim, budynek Collegium Primum pok. 1.13.

OPŁATA ZA SEMESTR WYNOSI 1900 ZŁ.

KIERUNEK ZOSTANIE URUCHOMIONY W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ MINIMUM 20 OSÓB.


pobranekwestionariusz osobowy kandydata na studia

Na skróty

Partnerzy Uczelni: