KDN Logotyp

Praca Socjalna
studia licencjackie

Praca Socjalna z Osobami Starszymi

g640dStudia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci  tej specjalności uzyskują pogłębioną wiedzę na temat biologicznych, medycznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu starzenia się oraz starości, poznają system organizacji opieki nad osobami starszymi oraz aktywizacji i animacji ich czasu wolnego. Niezwykle przydatne w pracy zawodowej będą zajęcia praktyczne w zakresie technik komunikowania się i pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami, podstaw pielęgnacji i dietetyki wieku starczego, a także opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Praca z Cudzoziemcami, Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci tej specjalności po jej ukończeniu są przygotowani do udzielania pomocy w rozwiązywaniu g1891dproblemów osób należących do różnych grup mniejszościowych, zwłaszcza cudzoziemców o różnym statusie prawnym, mniejszości narodowych oraz etnicznych. Posiadają rozszerzoną wiedzę na temat podstaw prawnych w zakresie pobytu i zamieszkania cudzoziemców w Polsce, ich pozycji w systemie ekonomiczno-społecznym i ochrony instytucjonalno-prawnej. W pracy socjalnej z wyżej wymienionymi grupami bardzo przydatne będą umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze komunikacji międzykulturowej, różnic kulturowych oraz polityki antydyskryminacyjnej, zdobyte w trakcie studiów i praktyk zawodowych.

Wsparcie rodziny z mediacjami – nowość!

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do wieloaspektowej pracy z rodziną – diagnozy, radzenia sobie z konfliktami wewnątrzrodzinnymi, rozwiązywania problemów grupowych i społecznych oraz tworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi tej podstawowej komórki społecznej, funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie oraz zdobycie umiejętności udzielania jej wsparcia zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

Ponadto:

– możliwość nauki dwóch języków obcych
– zagraniczne staże i praktyki zawodowe z 10-miesięcznym stypendium 350 euro/m-c

Na skróty

Partnerzy Uczelni: