KDN Logotyp

Politologia
studia magisterskie

Prawa Człowieka

Nowość – Możliwość utworzenia grup popołudniowych na studiach stacjonarnych!

rodins-thinker-surrounded-by-question-marksW  ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat szeroko rozumianych praw i wolności. Problematyka ta jest obecna we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Zajęcia warsztatowe pozwalają na zdobycie praktycznych  umiejętności pozwalających na dokonywanie samodzielnych analiz procesów zachodzących w życiu publicznym. Absolwent tej specjalności potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Umie analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz relacje między innymi podmiotami życia społecznego. Posiada umiejętności pozwalające na trafną analizę podejmowanych decyzji politycznych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w  administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego, agendach organizacji międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, policji, służbie więziennej, ośrodkach dla uchodźców, instytucjach działających na rzecz ochrony praw człowieka, Instytucie Pamięci Narodowej. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają również na współdziałanie z partiami politycznymi.

Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym

Student tej specjalności zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych w tym nauk o polityce. Zna podstawowe pojęcia z tej dyscypliny. Jest świadomym uczestnikiem życia politycznego. Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą rzeczywistości politycznej orazbusiness-man-drawing-social-network-or-business-connections-on-w umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz procesów zachodzących w życiu publicznym. Potrafi kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować zespołami ludzkimi. Posiada umiejętności pozwalające na trafną analizę podejmowanych decyzji politycznych. Zna potrzeby lokalne i regionalne. Posiada wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zarządzanie nimi. Realizuje założenia zrównoważonego rozwoju. Ma opanowane techniki marketingowe. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych a także w mediach.

Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne

binding-contract-948442_640Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Student tej specjalności zdobywa aktualną wiedzę oraz uzyskuje praktyczne umiejętności, pozwalające na skutecznie rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, przed którymi stają społeczności lokalne i regionalne. Ukończenie studiów pozwoli poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ekologicznego, społecznego, informacyjnego i telekomunikacyjnego w skali lokalnej i regionalnej oraz infrastruktury transportowej i łączności. Studenci poznają najnowsze systemy zabezpieczeń osób, obiektów i środowisk lokalnych, i regionalnych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w służbach bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego oraz posiadają wiedzę i umiejętności na temat współczesnych narzędzi kształtowania bezpieczeństwa mieszkańców i instytucji w środowisku lokalnym i regionalnym.

Komunikowanie Społeczne

Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Absolwent tej specjalności posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w kontekście funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz udziale w nim człowieka; znaspeaking-1453068_640 teoretyczne podstawy komunikowania społecznego, kształtowania kompetencji społecznych i public relations; rozumie rolę komunikowania społecznego jako jednego z najważniejszych czynników kształtowania współczesnej rzeczywistości społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturowej; potrafi analizować, komentować i oceniać aktualną sytuację społeczno-polityczną, a także przygotowywać strategie lub prognozy na przyszłość; zna i potrafi zastosować najnowsze techniki i metody rozwiązywania konfliktów oraz budowania zespołu i pracy w grupie. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy m.in. w instytucjach administracji państwowej i samorządu terytorialnego, biurach rzecznictwa prasowego, sztabach wyborczych, mediach, przedsiębiorstwach prywatnych, ośrodkach badań rynkowych i opinii publicznej oraz wielu innych.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: