KDN Logotyp

Politologia
studia licencjackie

UCZELNIA OFERUJE NOWE SPECJALNOŚCI OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018!

Kreacja Wizerunku i Public Relations – nowość!

Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach i urzędach administracji publicznej. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu kształtowania pozycji rynkowej organizacji i zarządzania procesami komunikacji międzyludzkiej: podstaw PR, komunikacji społecznej i marketingu, badań społecznych w PR, podstaw etykiety i protokołu dyplomatycznego, elementów prawa.

Zajęcia praktyczne pozwalają absolwentowi tej specjalności na zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie komunikowania się, kreowania wizerunku, kontaktów z mediami.

Administracja Bezpieczeństwem Publicznym – nowość!

Specjalność Administracja Bezpieczeństwem Publicznym jest przygotowana dla osób zainteresowanych pracą
w strukturach administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem publicznym na wszystkich szczeblach administracji: lokalnym, regionalnym, rządowym
i międzynarodowym. Absolwenci specjalności Administracja Bezpieczeństwa Publicznego potrafią sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych, identyfikować i rozwiązywać złożone problemy bezpieczeństwa,
a także podejmować decyzje na stanowiskach kierowniczych w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest przygotowany do pracy w służbach mundurowych.

Polityka Bezpieczeństwa

e5ac723c-7a36-11e4-8d49-0025b511229eStudia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Student będzie miał możliwość uzyskania różnych certyfikatów, dokumentujących jego wiedzę i umiejętności. Studia I stopnia o specjalności Polityka Bezpieczeństwa wszechstronnie przygotowują do pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, służby specjalne, straż pożarna), agencjach ochrony, agendach zarządzania kryzysowego różnych szczebli, służbach ratowniczych oraz w wywiadowniach gospodarczych i agencjach detektywistycznych. Sektor szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest rozwijającym się dynamicznie i z przyszłością segmentem rynku pracy, zarówno w sferze publicznej (armia, policja, służby specjalne), jak i prywatnej (agencje ochrony i detektywistyki).

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: