KDN Logotyp

Pedagogika
studia magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. Są one poszerzeniem kwalifikacji nabytych na studiach licencjackich. Student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Studia na profilu praktycznym o module specjalnościowym pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, dają możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy jako wychowawca w placówkach opiekuńczych i asystent rodziny.

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.

Absolwent może podjąć pracę jako wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, rodzinne domy dziecka; ponadto w poradniach rodzinnych oraz jako asystent rodziny.

 

Uwaga!

Studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczęte od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku „pedagogika” nie dają uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej.

Program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej zawierają jedynie 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, – których pierwszy cykl kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2019/2020.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: