Pedagogika
studia magisterskie

Pedagogika studia magisterskie – nowość!!!

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. Są one poszerzeniem kwalifikacji nabytych na studiach licencjackich. Na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warunkiem realizacji studiów magisterskich jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, które studenci nabyli w toku studiów licencjackich. W zależności od wybranej specjalności student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych.

Studia na profilu praktycznym dają w zależności od wybranej specjalności możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy jako wychowawca w placówkach opiekuńczych i asystent rodziny (Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) oraz pracy jako nauczyciel w przedszkolu i szkole podstawowej w edukacji zintegrowanej (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).

Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w (uwzględniając wybrane specjalności):

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

jako wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, rodzinne domy dziecka; ponadto w poradniach rodzinnych oraz jako asystent rodziny.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jest przygotowany do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej, jak również do wzbogacania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: