Pedagogika
studia licencjackie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej mających dodatkowo kompetencje niezbędne do nauczania w przedszkolach. Specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna jest ofertą dla kandydatów, którzy swoją karierę zawodową wiążą z profesjonalną edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent prezentowanej specjalności posiadać będzie wiedzę ogólną, kierunkową i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające  realizować procesu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Miejscem pracy absolwenta tej specjalności są przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice szkolne i środowiskowa oraz inne instytucje zajmujące się kształceniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Pedagogika Opiekuńcza i Rodziny

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Student w ramach pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej przygotowywany jest do praktycznej działalności g421dpedagogicznej realizowanej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi wymagającymi opieki częściowej lub całkowitej ze względu na trudną sytuację życiową. Działalność opiekuńcza obejmuje pracę z osobami m.in. osieroconymi, cierpiącymi na schorzenia somatyczne, przejawiającymi deficyty wychowawcze, zmagającymi się z problemami egzystencjalnymi, zagrożonymi nałogami, a także podopiecznymi, którzy z różnych powodów utracili częściowo lub trwale samodzielność w zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych i wymagają pedagogicznego wsparcia.

Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną

Purchase this image at https://www.stocksy.com/558369Kształcenie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną, obejmuje wiedzę w zakresie przyczyn, powodów, uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Mechanizmów biologicznych, psychicznych, społecznych i środowiskowych prowadzących do aspołecznego funkcjonowania i generujących zachowania przestępcze.  Zakres treści odnosi się także do teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie kształcenia wchodzą: diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych instytucjonalnych w tym zamkniętych, uzupełnione o treści z zakresu podstawowych działań profilaktycznych, prewencyjnych i terapeutycznych. Treści kształcenia uwzględniają najnowsze kierunki i tendencje w pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: