Rezultaty programu

Rezultaty programu Erasmus+  2015/2016

REZULTATY PROJEKTU – PROGRAM ERASMUS+
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu realizowała projekt mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia: mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego. Projekt trwał 16 miesięcy. Zgodnie z umową projekt był realizowany od 01 czerwca 2015 roku, a zakończył się dokładnie 30 września 2016 roku. Wykorzystano wszystkie przyznane fundusze na realizację projektu – wydatkowano 99,74% przyznanych środków finansowych. Realizowanymi rodzajami działań były: SMS – wyjazdy studentów na studia i STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Projekt był realizowany w oparciu o przyznaną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020.

W projekcie obowiązywało 11 zawartych umów międzyinstytucjonalnych z zagranicznymi uczelniami. Umowy pozwoliły na zrealizowanie wszystkich mobilności studentów oraz pracowników dydaktycznych – zgodnie z zapisami w umowie finansowej.

Założone cele projektu – zostały osiągnięte. Wykorzystano wszystkie 11 mobilności przyznanych uczelni w ramach różnych działań. W ramach działania SMS odbyło się 6 wyjazdów studentów na studia, w ramach STA odbyło się 5 wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Kolejnym celem było zwiększenie wzajemnej wymiany studentów oraz pracowników dydaktycznych. Po raz pierwszy do Uczelni przyjechały 2 studentki z uczelni zagranicznej Muğla Sitki Koçman University (MSKU) w Turcji. Przez 6 miesięcy realizowały program studiów na kierunku Filologia. Przyjechało 2 nauczycieli akademickich, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne dla naszych studentów – z University of Presov oraz z uczelni MSKU. Realizacja tego celu umożliwiła pogłębienie współpracy, wymianę doświadczeń, podjęcie szerszych działań promocyjnych uczelni i projektu oraz zrozumienie różnorodności kulturowej i społecznej.

Ważnym celem było umiędzynarodowienie procesu kształcenia, co wpisuje się w cel nadrzędny strategii rozwoju Uczelni. Realizacja tego celu odbyła się poprzez permanentne podnoszenie jakości kształcenia dzięki m.in: integracji środowisk akademickich poprzez podpisane i realizowane umowy, udział kadry naukowo-dydaktycznej w programach zagranicznych, zwiększenie wymiany studentów i pracowników z uczelniami zagranicznymi, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych gwarantujących wzrost aktywności międzynarodowej pracowników i studentów, rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

Realizowano działania w celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności takie jak:

Celem projektu w aspekcie mobilności studentów było w znaczący sposób podnoszenie kompetencji, m.in zawodowych, językowych, co przyczynia się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ważnym aspektem było poznanie i otwarcie na nową kulturę, tradycję, co wiąże się z większą otwartością, tolerancją, samodzielnością, poczuciem własnej wartości i przynależności kulturowej. Wszyscy studenci, którzy wzięli udział w projekcie to studenci na kierunku Filologia. 2 osoby realizowały mobilność na specjalności Filologia angielska na III roku i wyjechały na studia w semestrze zimowym, w tym jedna z nich zrealizowała drugi wyjazd w semestrze letnim. Kolejne 2 osoby realizowały mobilność na specjalności Filologia germańska z językiem angielskim. Jedna osoba na II roku studiów w semestrze zimowym, druga osoba na III roku zrealizowała 2 wyjazdy na studia – w semestrze zimowym i letnim. W programie wzięło udział 5 nauczycieli akademickich – 3 osoby ze stopniem naukowym doktora oraz 2 doktorów habilitowanych, z kierunków: Wychowanie fizyczne, Filologia.
Realizowano działania w celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności takie jak:
– udzielenie wsparcia uczestnikom przed, w trakcie i po zakończeniu mobilności w aspekcie przygotowania do wyjazdu, dofinansowania oraz monitorowania postępów;
– poradnictwo w zakresie przygotowania dokumentów i załatwienia formalności wyjazdowych;
– przygotowanie językowe: testy biegłości językowej, udzielenie licencji na kurs językowy;
– przyznanie stypendium na wyjazd;
– uznawalność i procedura zaliczania okresu studiów, o której uczestnicy byli informowani przed rozpoczęciem mobilności. Wszystkim studentom zostały uznane efekty kształcenia zrealizowane w uczelni zagranicznej;
– wspieranie reintegracji powracających uczestników i umożliwienie im wykorzystanie zdobytych doświadczeń dla dobra uczelni, pracowników oraz studentów.

Projekt umożliwił wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej międzynarodowej wspólnoty akademickiej i przyczynił się do zacieśnienia współpracy i poszerzenia oferty kształcenia. Studenci podnieśli kompetencje i umiejętności, co zwiększa ich szanse na zatrudnienie i daje lepsze perspektywy pracy; nawiązali nowe znajomości, podejmowali aktywne działania w innym społeczeństwie. Mobilność kadry przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia oraz wzbogacenia treści i doskonalenia form prowadzenia zajęć ze studentami. Odnotowano wzrost aktywności międzynarodowej w doskonaleniu zawodowym i rozwoju kariery naukowej pracowników. Stanowiło to okazję do organizowania międzynarodowych konferencji. Udział w projekcie przyczynił się do promocji uczelni na szczeblu lokalnym i europejskim, m.in. za sprawą przyjazdów studentów i nauczycieli akademickich do PWSZ.

Rezultaty programu Erasmus+  2014/2015

REZULTATY PROJEKTU – PROGRAM ERASMUS+
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu realizowała w roku akademickim 2014/2015 projekt w zakresie mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia: wyjazdy studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego. Realizowanymi rodzajami działań były: SMS – wyjazdy studentów na studia (okres studiów realizowany jest za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego) oraz STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych szkół wyższych.

Projekt został wdrożony w oparciu o przyznaną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020  i podjęte działania odbywały się zgodnie z zasadami ECHE.

W trakcie trwania projektu obowiązywało 11 zawartych umów międzyinstytucjonalnych z zagranicznymi uczelniami europejskimi, które pozwoliły na zrealizowanie mobilności edukacyjnej studentów oraz pracowników dydaktycznych w całości – zgodnie z zapisami w umowie finansowej.

Wszystkie z założonych celów projektu zostały osiągnięte. Jednym z celów było zrealizowanie wszystkich mobilności przyznanych uczelni w ramach różnych działań, co zostało w pełni zrealizowane. Kolejnym, równie istotnym celem było umiędzynarodowienie procesu kształcenia, co wpisuje się w cel nadrzędny strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Realizacja tego celu odbyła się poprzez permanentne podnoszenie jakości kształcenia dzięki: integracji środowisk akademickich poprzez podpisane i realizowane umowy z europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego, udział kadry naukowo-dydaktycznej w programach zagranicznych, zwiększenie wymiany studentów i pracowników z uczelniami zagranicznymi, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych gwarantujących wzrost aktywności międzynarodowej pracowników i studentów oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji. Celem projektu w aspekcie mobilności studentów było: w znaczący sposób podnoszenie ich kompetencji, nie tylko zawodowych, ale również językowych, co w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia ich szans na rynku pracy oraz poznanie i otwarcie na nową kulturę, tradycje, co wiąże się z większą otwartością, tolerancją, poszerzeniem horyzontów.

W projekcie zostało zrealizowanych łącznie 8 mobilności: 4 mobilności studentów na studia oraz 4 mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dla studentów uczelni zagranicznych. Wszyscy studenci, którzy wzięli udział w programie Erasmus+ to studenci na kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska. 2 osoby na III roku studiów wyjechały na studia do uczelni partnerskiej w semestrze zimowym, 2 kolejne z II roku studiów – w semestrze letnim. W programie wzięło udział 4 nauczycieli dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć dla studentów uczelni zagranicznych – trzy osoby ze stopniem naukowym doktora oraz jeden profesor zwyczajny, z takich kierunków jak: zarządzanie, politologia, pedagogika.

Uczelnia realizowała następujące działania w celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności: udzielenie wsparcia wszystkim uczestnikom przed, w trakcie oraz po zakończeniu mobilności w aspekcie przygotowania do wyjazdu, udzielenia dofinansowania oraz monitorowania postępów. Udzielane było poradnictwo w zakresie przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i załatwienia formalności wyjazdowych. Udzielono wsparcia studentom realizującym mobilność poprzez przygotowanie językowe: możliwość korzystania z platformy OLS i przystąpienie do testu biegłości językowej. Istotnym elementem realizowanych działań była uznawalność i procedura zaliczania okresu studiów, o której uczestnicy mobilności byli informowani. Wszystkim studentom zostały uznane efekty kształcenia zrealizowane w uczelni partnerskiej. Po zakończeniu okresu mobilności wspierano reintegrację powracających uczestników oraz umożliwiono im wykorzystanie zdobytych doświadczeń dla dobra uczelni, pracowników oraz studentów.

Realizacja mobilności umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej międzynarodowej wspólnoty akademickiej i przyczyniła się do zacieśnienia wzajemnej współpracy oraz do poszerzenia oferty kształcenia w uczelni.
Studenci mieli możliwość podniesienia własnych kompetencji.
Mobilność nauczycieli akademickich przyczyniła się do znacznego podniesienia jakości kształcenia, co wynikało m.in. z wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Były one okazją do podejmowania działań na rzecz międzynarodowych projektów naukowych i organizowania międzynarodowych konferencji. Zwiększenie aktywności nauczycieli akademickich przyczyniło się do wzbogacenia treści i doskonalenia form prowadzenia zajęć ze studentami.
Uczelnia odnotowała wzrost aktywności międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery naukowej pracowników. Udział w projekcie przyczyniła się również do promocji uczelni na szczeblu lokalnym, jak również ogólnopolskim.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: