KDN Logotyp

Erasmus+ w PWSZ Oświęcim

Karta ECHE

Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Kartę Erasmusa na lata 2014 – 2020 (Erasmus Charter for Higher Education), która uprawnia do udziału w programie Erasmus+.

Numer Karty Erasmusa: 241437-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

pobraneKarta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020

Numer PIC/Kod Erasmusa

Indywidualny numer identyfikacyjny (Participant Identification Code – PIC):

PIC: 944798625

Kod Erasmusa: PL OSWIECI01

Deklaracja Polityki Erasmus+ na lata 2014-2020

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+
 NA LATA 2014 – 2020
Erasmus+ Policy Statement

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu podejmuje działania, przedsięwzięcia w obszarze nauki, dydaktyki, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, kształtowania społeczeństwa wiedzy i postaw obywatelskich  – studentów, absolwentów, pracowników PWSZ, mieszkańców miasta oraz regionu. Uczelnia jest otwarta na swoje otoczenie i jego potrzeby, jak również na wzajemną współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, oferując wysoką jakość usług edukacyjnych, rozwijając działalność naukowo-badawczą i popularyzującą wiedzę.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ma na celu kształcenie obywateli regionu w ścisłym związku z jego historią i potrzebami. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności badań naukowych i twórczości. Stanowiąc wspólnotę akademicką: studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników, Uczelnia pobudza i kreuje postawy twórcze oraz aspiracje naukowo-zawodowe członków swojej społeczności, przy założeniu współpracy i wzajemnego szacunku oraz poszanowaniu tradycji i dorobku Uczelni. Jednym z podstawowych wymogów, jest dbałość o wysoki poziom nauczania i profesjonalne przygotowanie absolwentów do rynku pracy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest ukierunkowana w szczególności na przygotowanie studentów  i wychowanie do:
1.    podjęcia pracy zawodowej;
2.    zdobywania i uzupełniania wiedzy;
3.    pomnażania i upowszechniania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki,
4.    odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka.

Realizowanym projektem w zakresie mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia w programie Erasmus+ jest  mobilność edukacyjna – wyjazdy studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego.

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu deklaruje, że wszelkie podjęte działania w programie Erasmus+  będą odbywać się w oparciu o przyznaną uczelni Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami ECHE.


I.
Opis strategii, celów i priorytetów Uczelni w kontekście działań w ramach programu Erasmus+ (wymiana studentów, nauczycieli akademickich i pracowników) oraz innych inicjatyw związanych z realizacją programu Erasmus+ w latach 2014-2020

Do najważniejszych celów i priorytetów jakie stawia sobie Uczelnia w związku z działaniami podjętymi w ramach programu Erasmus+ jest umiędzynarodowienie procesu kształcenia, co wpisuje się w cel nadrzędny strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez permanentne podnoszenie jakości kształcenia dzięki:

– integracji środowisk akademickich poprzez podpisane i realizowane umowy z europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego,

– poszerzeniu dotychczasowej współpracy z pracodawcami i przedsiębiorstwami działającymi w kraju oraz na zagranicznym rynku pracy,

– umiędzynarodowieniu procesu kształcenia poprzez udział zagranicznych interesariuszy zewnętrznych w przygotowaniu programów i koncepcji kształcenia,

– udziałowi kadry naukowo-dydaktycznej w programach zagranicznych,

– zwiększeniu wymiany studentów i pracowników z uczelniami zagranicznymi, (zarówno wyjeżdżających jak i przyjeżdżających),

– podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych gwarantujących wzrost aktywności międzynarodowej pracowników i studentów oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

Mobilność studentów oraz pracowników uczelni stanowi ważny element współpracy  z zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz różnymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na zagranicznym rynku pracy; jak również z zagranicznymi organami organizacji państwowej, organami samorządowymi i społecznymi.

Realizacja mobilności umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej międzynarodowej wspólnoty akademickiej i przyczyni się do zacieśnienia wzajemnej współpracy oraz do poszerzenia oferty kształcenia w Uczelni.

Realizacja mobilności studentów PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego w programie Erasmus+ umożliwi spełnienie czterech podstawowych i najważniejszych filarów mobilności:
• podniesienie kompetencji studentów: zawodowych oraz  językowych, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia ich szans na rynku pracy,
• poznanie i otwarcie na nową kulturę, tradycje, co wiąże się z większą otwartością, tolerancją, poszerzeniem horyzontów,
• stworzenie sieci kontaktów międzynarodowych pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
• rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Mobilność nauczycieli akademickich przyczyni się do znacznego podniesienia jakości kształcenia w PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego, co będzie wynikać m.in. z wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Będą one okazją do podejmowania działań na rzecz międzynarodowych projektów naukowych, organizowania międzynarodowych konferencji, doskonalenia zawodowego i rozwoju kariery naukowej pracowników. Zwiększenie aktywności nauczycieli akademickich przyczyni się do wzbogacenia treści i doskonalenia form prowadzenia zajęć ze studentami.

Mobilność pracowników umożliwi wymianę doświadczeń, doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy w dziedzinie związanej z charakterem wykonywanej pracy w PWSZ.

W celu stworzenia nowych możliwości rozwoju i kształcenia Uczelnia kontynuuje współprace podjęte w latach ubiegłych z  uczelniami zagranicznymi w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Słowenia. Nieustannie prowadzone są działania zmierzające do poszerzenie oferty wyjazdów o kolejne kraje.

Uczelnia będzie permanentnie prowadzić intensywne działania promujące program Erasmus+. Informacje rozpowszechniane będę przez stronę internetową Uczelni, ulotki, spotkania informacyjne ze studentami oraz artykuły prasowe. Ponadto Uczelnia planuje organizowanie Dni Erasmusa, których celem będzie dotarcie do jak największej grupy potencjalnych stypendystów.

Udział w programie Erasmus+ przyczyni się do promocji uczelni na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.


II.
Zapewnienie wysokiej jakości wymiany akademickiej

1. W celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności akademickiej, powołany został  Koordynator Programu Erasmus+. Do zadań Koordynatora należy prowadzenie działań informacyjnych, organizacyjnych, a także promocyjnych związanych z programem Erasmus+, pozyskiwanie nowych Uczelni i przedsiębiorców do współpracy oraz koordynacja mobilności.

2. Uczelnia stosuje przejrzyste kryteria rekrutacji zawarte w obowiązujących  regulaminach wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

3. Decyzje o zakwalifikowaniu do wyjazdu podejmuje Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+, którą powołuje Rektor.

4. Przed wyjazdem studenta na studia sporządzane jest Porozumienie o programie studiów z listą przedmiotów i odpowiadającą im liczbą punktów ECTS. System ECTS funkcjonuje na wszystkich kierunkach Uczelni.

5. Udzielane jest wsparcie wszystkim uczestnikom mobilności – przed, w trakcie oraz po zakończeniu mobilności – w aspekcie przygotowania do wyjazdu, udzielenia dofinansowania oraz monitorowania postępów. Udzielane jest poradnictwo w zakresie przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i załatwienia formalności wyjazdowych.

6. Istotny element realizowanych działań stanowi uznawalność i procedura zaliczania okresu studiów, o której uczestnicy mobilności zawsze są informowani.

7. Wspieranie reintegracji powracających uczestników oraz umożliwienie im wykorzystanie zdobytych doświadczeń dla dobra uczelni, pracowników oraz studentów – po zakończeniu okresu mobilności.


III.
Jakość organizacji praktyk studenckich

Uczelnia podejmie starania o zorganizowanie wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+, a także będzie współpracować z uczelniami zagranicznymi w celu umożliwienia im kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami, z którymi współpracuje.

Uczelnia nawiąże współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność na zagranicznym rynku pracy, aby umożliwić realizację praktyk przez studentów. Przy organizacji praktyk – podczas negocjacji między przedstawicielami stron – określony zostanie zakres odpowiedzialności uczelni i firmy przyjmującej, termin i miejsce praktyki, wynagrodzenie, program praktyki, warunki zakwaterowania, wyznaczeni zostaną opiekunowie praktyk odpowiedzialni za monitoring, nadzór merytoryczny i oceny praktyk. W celu uznania  praktyk w uczelni macierzystej studenci będą musieli złożyć raporty związane z realizowaną praktyką oraz otrzymać pozytywne oceny zaliczenia praktyki. Każdy student posiada dzienniczek praktyk, w którym patroni praktykanta wpisują przebieg szkolenia.

pobraneDEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+ NA LATA 2014-2020

Rodzaje wyjazdów

Uczelnia realizuje projekt w zakresie mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna – wyjazdy studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami programu.

Mobilności dotyczące współpracy z krajami programu w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego obejmują następujące działania:

SMS – wyjazdy studentów na studia:
– okres studiów realizowany jest za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego;
– czas trwania: od 3 do 12 miesięcy;
– jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdym z poziomu studiów (studia pierwszego, drugiego stopnia);
– uprawnieni uczestnicy: studenci zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego i przyjęci na studia kończące się uzyskaniem uznawanej kwalifikacji (dyplomu) lub innej uznawanej kwalifikacji zdobytej w szkolnictwie wyższym; student musi być przyjęty co najmniej na drugi rok studiów w ramach szkolnictwa wyższego.

Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi. Okres studiów realizowanych za granicą musi być objęty programem studiów danego studenta, tak by mógł on ukończyć studia w ramach krótkiego cyklu kształcenia na poziomie studiów wyższych, studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie lub odpowiadające takim studiom), drugiego stopnia (studia magisterskie).

SMP wyjazdy studentów w celu odbycia praktyki w różnych instytucjach i organizacjach prowadzących działalność na zagranicznym rynku pracy:
– czas trwania: od 2 do 12 miesięcy;
– jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdym z poziomu studiów (studia pierwszego, drugiego stopnia);
– organizacją przyjmującą może być:
a) każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży – taką organizacją może być:
• publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
• organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
• partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/ zawodowe i związki zawodowe,
• instytut badawczy, placówka naukowo-badawcza,
• fundacja,
• szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych),
• instytucja tj. biblioteka, szpital, muzeum itp.;

b)    organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
c)    instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
d)  instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE);

– uprawnieni uczestnicy: studenci zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego i przyjęci na studia kończące się uzyskaniem uznawanej kwalifikacji (dyplomu) lub innej uznawanej kwalifikacji zdobytej w szkolnictwie wyższym.

STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych szkół wyższych:
– czas trwania działania: od 2 dni (5 dni z i do krajów partnerskich) do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży;
– prowadzenie zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu);
– uprawnieni uczestnicy: pracownicy pracujący w instytucji szkolnictwa wyższego w kraju programu.

Działanie to pozwala pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa wyższego na prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnym obszarze przedmiotowym/dowolnej dyscyplinie akademickiej.

STT – wjazdy pracowników w celach szkoleniowych:
– czas trwania działania: od 2 dni (5 dni z i do krajów partnerskich) do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży;
– wyjazd może być realizowany do:
a) zagranicznej instytucji przyjmującej tj. przedsiębiorstwa, organizacji, instytucji edukacyjnej, instytucji kultury z kraju uczestniczącego w programie Erasmus+,
b) instytucji szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadającej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE),
c) każdej publicznej lub prywatnej organizacji kraju uczestniczącego w programie Erasmus+ prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży – taką organizacją może być:
• publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
• organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
• partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe,
• instytut badawczy,
• fundacja,
• szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych),
• organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa,
• instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;

– uprawnieni uczestnicy: pracownicy pracujący w instytucji szkolnictwa wyższego w kraju programu.

Działanie to zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników instytucji szkolnictwa wyższego w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu nawiązała współpracę z uczelniami zagranicznymi z Niemiec, Słowenii, Czech, Hiszpanii, Słowacji oraz Turcji. Obecne działania Uczelni są skierowane na poszerzenie oferty wyjazdów o kolejne kraje europejskie.

Etapy mobilności

Mobilności w programie składają się z następujących etapów:

przygotowania (w tym praktycznych ustaleń, wyboru uczestników, zawierania umów z partnerami i uczestnikami, językowego/międzykulturowego/zadaniowego przygotowania uczestników przed wyjazdem);

realizacji działań w zakresie mobilności;

działań następczych (w tym oceny działań, formalnego uznawania – w stosownych przypadkach – efektów uczenia się uczestników w czasie działania oraz rozpowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu).

Istotną innowacją wprowadzoną w programie Erasmus+, w porównaniu z wieloma działaniami w zakresie mobilności wspieranymi w ramach poprzednich programów europejskich, jest fakt, że program Erasmus+ wzmacnia wsparcie oferowane uczestnikom działań w zakresie mobilności, podnosząc ich znajomość języka obcego przed pobytem za granicą i w jego trakcie. Począwszy od 2014 r., Komisja Europejska stopniowo wprowadzała europejski internetowy serwis wsparcia językowego. Serwis zapewnia uczestnikom mobilności długoterminowej możliwość oceny swojej znajomości języka, z którego będą korzystać podczas nauki, pracy lub wolontariatu zagranicznego, oraz możliwość uczestniczenia w internetowych kursach językowych mających na celu podniesienie ich kompetencji językowych.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: