KDN Logotyp

Akademickie Biuro Karier

Działalność

logo abk

Akademickie Biuro Karier Państwowej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu rozpoczęło działalność w 2012 roku poprzez wdrożenie uczelnianego projektu pn.: Losy zawodowe Absolwentów PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. ABK włączone jest obecnie w strukturę Działu Nauczania, w którym zatrudnione są 2 osoby. Bezpośredni nadzór nad działalnością Działu Nauczania, w tym ABK sprawują: Prorektor oraz Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia.

Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest jednostką działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

ABK zajmuje się realizacją następujących zadań:
1. dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
2. zbieranie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, które są zgłaszane przez pracodawców oraz inne instytucje do Biura Karier PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,
3. monitorowanie losów zawodowych absolwentów PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu przynajmniej jeden raz od ukończenia studiów wyższych,
4. poszukiwanie pracodawców, u których absolwenci i/lub studenci mogą odbyć staż z możliwością ewentualnego zatrudnienia.

Celem nadrzędnym ABK jest monitoring losów zawodowych absolwentów. W 2012 roku został wprowadzony w życie projekt badawczy Losy zawodowe Absolwentów PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, którego celem jest poznanie sposobu kształtowania się kariery zawodowej absolwentów z uwzględnieniem tego, czy podejmują pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia oraz przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Badanie ma charakter poufny.

Współpraca

I.
Uczelnia podpisała porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie dot. współpracy przy badaniu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Ponadto współpraca obejmuje także udostępnianie przez WUP:
– opracowań i raportów związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy w województwie małopolskim,
– informacji o szkoleniach, targach pracy oraz możliwościach rozwoju dla absolwentów oraz osób bezrobotnych,
– wiadomości dot. projektów finansowanych ze środków publicznych.

II.
Akademickie Biuro Karier współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, który jest ważną jednostką wspierającą działania Biura – PUP  udostępnia niezbędne treści dot. różnego rodzaju realizowanych programów, organizowanych szkoleń, kursów.

III.
14 maja 2015 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu podpisała porozumienie o współpracy z trzema państwowymi wyższymi  szkołami zawodowymi w Małopolsce:
•    Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie,
•    Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu,
•    Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu.
Nadrzędnym celem nawiązanej współpracy jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów wszystkich czterech małopolskich uczelni wyższych. Współpraca rozumiana jest m.in. poprzez podejmowanie wspólnych działań pomiędzy biurami karier w zakresie:
– prowadzenia badań dot. zapotrzebowania na rynku pracy na określone kompetencje,
– organizowanie równych form szkoleniowych w zakresie podwyższania kompetencji,
– wspólne aplikowanie po fundusze zewnętrzne na rzecz podnoszenia jakości działań biura karier.

Pracownicy ABK są zaangażowani we współpracę wymian partnerskich w ramach programu Erasmus+, który zakłada mobilność edukacyjną studentów (również pracowników akademickich).

 Pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy

Wszelkie oferty pracy, staży, szkoleń, wiadomości dot. organizowanych na terenie całej Polski targów pracy – udostępniane są studentom oraz absolwentom PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w zakładce OFERTY PRACY oraz poprzez zamieszczenie ofert na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej lub przesyłane mailowo.

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: