Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Kierunki studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 – semestr letni

prowadzona jest na kierunek:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie magisterskie w formie niestacjonarnej

Rekrutacja trwa od 7 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r.


Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 – semestr zimowy

prowadzona jest na następujące kierunki studiów:

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie magisterskienowość!!!

DIETETYKA – studia licencjackie – nowość!!!

PEDAGOGIKA – studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia licencjackie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia licencjackie

INFORMATYKA  studia inżynierskie

PRACA SOCJALNA studia licencjackie

PEDAGOGIKA studia licencjackie

FILOLOGIA studia licencjackie

PIELĘGNIARSTWO studia  magisterskie

PIELĘGNIARSTWO – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia  magisterskie

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia licencjackie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie

ZARZĄDZANIE studia licencjackie


Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
 • posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura„, albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 • posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • zarejestrowała się w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Uczelni,
 • dokonała wszelkich wymaganych opłat i złożyła komplet wymaganych dokumentów.

Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę”, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Zasady kwalifikacji są jednakowe dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia magisterskie – nowość!

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich drugiego stopnia. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Dietetyka studia licencjackie – nowość!

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z biologii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia  kierunek  dietetyka obejmie także:

– ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Pedagogika studia magisterskie

Na specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Na specjalność nauczycielską tj. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wymagane jest wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, poświadczone kserokopią dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu na miejscu).

Kandydaci nie posiadający przygotowania pedagogicznego – mają możliwość jego zdobycia podczas trzysemestralnych studiów podyplomowych oferowanych przez PWSZ im. rtm. W. Pileckiego.

Na kierunek Pedagogika studia drugiego stopnia – dodatkowo niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Finanse i Rachunkowość

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z matematyki i dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości egzaminu z matematyki wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Informatyka

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki i dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Praca Socjalna

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Pedagogika

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne
i niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek pedagogika obejmie także:

 • ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza rodzinnego.

Pielęgniarstwo studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne
i niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo obejmie także:

 • ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Politologia studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Wychowanie Fizyczne

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne
i niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne obejmie także:

 • ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Zarządzanie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Filologia

Specjalność: Filologia Angielska

Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0 lub ustny, współczynnik wagowy 1,0 ) plus przedmiot wybrany przez kandydata: język polski lub drugi język obcy, historia lub matematyka (współczynnik wagowy 1,0)

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka angielskiego:

 • Proficiency A, B, C – 100 punktów
 • Advanced A – 100 punktów,
 • Advanced B – 90 punktów,
 • Advanced C – 80 punktów
 • First Certificate A – 70 punktów,
 • First Certificate B – 60 punktów,
 • First Certificate C – 50 punktów.
Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom rozszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0): język polski lub drugi język obcy (egzamin pisemny) lub historia lub matematyka – poziom podstawowy.

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).


Specjalność: Filologia Germańska z Językiem Angielskim

Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język niemiecki (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata: język polski lub drugi język obcy lub historia lub matematyka (współczynnik wagowy 1,0)

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka niemieckiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka niemieckiego:

 • Zertifikat Deutsch – 100 punktów
 • Mittelstufe Deutsch – bdb – 80 punktów
 • Mittelstufe Deutsch – db – 70 punktów

 

Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język niemieckipoziom poszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0): język polski lub drugi język obcy (egzamin pisemny) lub historia lub matematyka – poziom podstawowy.

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Politologia studia magisterskie

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Pielęgniarstwo studia magisterskie

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo, obejmie także:

 • ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Międzynarodowa matura, olimpiady

Uregulowania dot. przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem

„międzynarodowej matury”

Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

 • Excellent 100 punktów
 • Very good 85 punktów
 • Good 70 punktów
 • Satisfactory 50 punktów
 • Mediocre 30 punktów

Maturzyści z roku 2007, którzy zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym na świadectwie maturalnym mają dodatkowo wpisany wynik tego egzaminu na poziomie podstawowym, wyliczony na podstawie tabeli, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 164, poz. 1154).

Osoby, które zdawały nową maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005-2018, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

 • 100% – 80% – 50 punktów
 • 79% – 60% – 40 punktów
 • 59% – 40% – 30 punktów
 • 39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały nową maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2018, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Dla maturzystów posiadających tak zwaną starą maturę, stosuje się następujące przeliczniki punktowe dla starej matury:

 • celujący – 100 punktów
 • bardzo dobry – 85 punktów
 • dobry – 70 punktów
 • dostateczny – 50 punktów
 • dopuszczający – 30 punktów

Zasady przyjęcia na studia dla laureatów i finalistów olimpiad

 

Przy staraniach o przyjęcie na studia na poszczególne kierunki i specjalności laureaci i finaliści wskazanych poniżej olimpiad mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kierunek Filologia – specjalność: Filologia Angielska
 • Olimpiada Języka Angielskiego

Kierunek Filologia – specjalność: Filologia Germańska z językiem angielskim
 • Olimpiada Języka Niemieckiego

Kierunek Politologia
 • Olimpiada Filozoficzna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Kierunek Zarządzanie
 • Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

 

Udział w olimpiadach przedmiotowych daje stosowne preferencje kandydatom na studia w roku uzyskania matury i w roku następnym.

Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.


pobraneUchwała 40 – 2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 2018-2019

pobraneUchwała 59-2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na kierunku ZiIP II stopień

pobraneUchwała 100-2018 w sprawie zmiany terminów rekrutacji 2018-2019 – ZiIP II stopień


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: [email protected]

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: