KDN Logotyp

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Warunki, tryb i termin rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa kryteria rekrutacji na studia na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia, na jednolite studia magisterskie oraz kryteria rekrutacji na nowotworzone kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.
 2. Na rok akademicki 2020/2021 rekrutacja na studia do Uczelni prowadzona jest w drodze rejestracji elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego oraz w drodze wpisu na listę studentów, poprzez osobiste złożenie podpisu przez kandydata wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 3. Rekrutacja podzielona jest na dwie główne tury oraz w przypadku wolnych miejsc, także na turę uzupełniającą.
 4. Rekrutacja elektroniczna prowadzona jest w dwóch następujących po sobie turach, na które składa się kolejno:

1) rejestracja w systemie;

2) ogłoszenie wyników rekrutacji elektronicznej;

3) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych przez system;

4) ogłoszenie wyników osób przyjętych na studia.

 1. Po zakończonym procesie elektronicznej rekrutacji, w razie wolnych miejsc, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.
 2. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 trwa od 18 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.
 3. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 trwa od 11 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
 4. W razie wolnych miejsc, po zasięgnięciu opinii Senatu, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, a ostateczny termin zamknięcia rekrutacji zostanie uchwalony przez Senat.
 5. Szczegółowe terminy rekrutacji ustala corocznie Rektor.
 6. Rekrutacje na studia w Uczelni są prowadzone na podstawie wpisu na listę studentów.
 7. Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
 1. a) posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura”, albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub inny dokument określony w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).
 2. b) posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 3. c) zarejestrowała się w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Uczelni, w okresie trwania rekrutacji elektronicznej,
 4. d) złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania przyjmowania dokumentów, po zakończonej rejestracji elektronicznej,
 5. e) złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania tury uzupełniającej, po zakończonej rejestracji elektronicznej,
 6. f) dokonała wszelkich wymaganych opłat i złożyła komplet wymaganych dokumentów.
 7. Dokumenty wymagane od kandydata w procesie rekrutacyjnym:
 • dokumenty podstawowe:
 1. na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu),
 1. na studia drugiego stopnia:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną (w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych), natomiast kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu, kandydat zobowiązany jest doręczyć w odpowiednim terminie,

oraz:

 • kwestionariusz osobowy,
 • 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.),
 • fotografię cyfrową w kolorze zapisaną na płycie CD, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie jpg,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu,
 • dowód wpłaty za legitymację i indeks na konto Uczelni,
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na konto Uczelni;
 • dokumenty dodatkowe:
 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania, potwierdzone przez lekarza medycyny pracy – na kierunkach, na których przyjęcie wymaga takiego zaświadczenia,
 2. pełnomocnictwo do składania dokumentów w procesie rekrutacji – w przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów osobiście w wyznaczonych terminach,
 3. potwierdzenie/zaświadczenie posiadania uprawnień laureata/finalisty olimpiad(y) wydane przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.
 1. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie kserokopii tego orzeczenia (wraz z oryginałem do wglądu) do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, najpóźniej do 31 października danego roku akademickiego.
 2. Zasady kwalifikacji są jednakowe dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 3. Nie wprowadza się ograniczeń ilości miejsc ze względu na rodzaj zdawanego egzaminu maturalnego (nowa czy stara matura).
 4. Na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność, tworzona jest lista rankingowa.
 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dokonaniu potwierdzenia podjęcia studiów. Odmowa przyjęcia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje członek komisji rekrutacyjnej działający z jej upoważnienia lub wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.
 6. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatom przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Po rozpatrzeniu wniosku decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna i podlega jedynie zaskarżeniu do Sądu Administracyjnego.
 7. Wykaz wymaganych dokumentów, zasady wypełniania formalności z przyjęciem na studia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uczelni.
 8. Kandydaci na studia, kończący szkołę średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub, w przypadku braku umowy w trybie nostryfikacji. Odpowiednie dokumenty powinny być przedłożone w oryginale, w odpowiednim terminie.
 9. Maturzyści z roku 2007, którzy zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym na świadectwie maturalnym mają dodatkowo wpisany wynik tego egzaminu na poziomie podstawowym, wyliczony na podstawie tabeli, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 164, poz. 1154).

 

 1. Osoby, które zdawały nową maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005-2020 otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

 

100%- 80%   – 50 punktów

79%-60%      – 40 punktów

59%- 40%     – 30 punktów

39%-30%      – 20 punktów

 

 1. Osoby, które zdawały nową maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2020, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.
 2. Dla maturzystów posiadających tak zwaną starą maturę, stosuje się następujące przeliczniki punktowe dla starej matury:

 

celujący                   100 punktów

bardzo dobry            85 punktów

dobry                        70 punktów

dostateczny              50 punktów

dopuszczający          30 punktów

 

 

Warunki SZCZEGÓŁOWE rekrutacji na poszczególne kierunki studiów

 

Na kierunki studiów pierwszego stopnia: 

Pielęgniarstwo, Politologia, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie, Praca Socjalna, Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

 

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunki wychowanie fizyczne i pielęgniarstwo obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

Na kierunek Wychowanie fizyczne – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania wzmożonego wysiłku fizycznego; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata nie wyklucza wykonywania wzmożonych czynności fizycznych.

 

Na kierunek Pielęgniarstwo – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Filologia angielska

Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0 lub ustny, współczynnik wagowy 1,0 ) plus przedmiot wybrany przez kandydata: (współczynnik wagowy 1,0)

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka angielskiego:

Proficiency A, B, C – 100 punktów

Advanced A – 100 punktów, Advanced B – 90 punktów, Advanced C – 80 punktów

First Certificate A – 70 punktów, First Certificate B – 60 punktów, First Certificate C – 50 punktów.

Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom rozszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0)

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek filologia angielska, ścieżka nauczycielska, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

 

Na kierunek Filologia angielska, ścieżka nauczycielska – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

 

Na kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia: Informatyka

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z informatyki albo matematyki albo fizyki

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

 

Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Finanse i Rachunkowość

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

 

Na studia pierwszego stopnia kierunek: Dietetyka

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z biologii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek dietetyka, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Dietetyka – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu dietetyka i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

Na kierunek studiów drugiego stopnia: Politologia

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

 

Na kierunek studiów drugiego stopnia: Pielęgniarstwo

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pielęgniarstwo obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pielęgniarstwo – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

Na kierunek studiów drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich drugiego stopnia. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

 

Na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nowa matura i stara matura : liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

Warunki rekrutacji na nowotworzone kierunki studiów

Na kierunek studiów pierwszego stopnia: Pedagogika

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu opiekuna, wychowawcy i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

 Na kierunek studiów drugiego stopnia: Pedagogika

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu opiekuna, wychowawcy i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

 Na studia pierwszego stopnia kierunek: Mechatronika

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

 

 Na studia pierwszego stopnia kierunek: Ratownictwo medyczne

Nowa matura i stara matura:

liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie

wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Ratownictwo medyczne, obejmie także:

– ocenę stanu zdrowia,

– zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Ratownictwo medyczne – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu ratownika medycznego i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

 Na studia drugiego stopnia kierunek: Ekonomia

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

 

„MIĘDZYNARODOWA” MATURA

Uregulowania dotyczące przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem „międzynarodowej matury”.

Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

 

            ocena              liczba punktów

Excellent                    100

Very good                  85

Good                          70

Satisfactory                50

Mediocre                    30

 

 

Kandydaci na studia filologiczne winni mieć na świadectwie maturalnym ocenę z języka angielskiego w wypadku filologii angielskiej.

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA DLA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

 

Wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Przy staraniach o przyjęcie na studia na poszczególne kierunki i specjalności laureaci

i finaliści wskazanych poniżej olimpiad mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Kierunek filologia

Specjalność filologia angielska

Olimpiada Języka Angielskiego

 

Kierunek politologia

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

 

Kierunek zarządzanie

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

 

Udział w olimpiadach przedmiotowych daje stosowne preferencje kandydatom na studia
w roku uzyskania matury i w roku następnym.

Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.

 

Liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów

 

 1. Wprowadza się następujące minimalne i maksymalne liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na rok akademicki 2020/2021:

 

Lp. Kierunek Minimalna liczba miejsc na kierunek Maksymalna liczba miejsc na kierunek
1. Filologia angielska – studia pierwszego stopnia 20 60
2. Pedagogika – studia pierwszego stopnia 20 60
3. Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia 20 80
4. Pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia 20 80
5. Politologia – studia pierwszego stopnia 20 40
6. Politologia – studia

drugiego stopnia

20 70
7. Wychowanie fizyczne – studia pierwszego stopnia 20 45
8. Zarządzanie – studia pierwszego stopnia 20 40
9. Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia pierwszego stopnia 20 60
10. Praca Socjalna – studia pierwszego stopnia 20 40
11. Informatyka – studia pierwszego stopnia 20 45
12. Finanse i Rachunkowość- studia pierwszego stopnia 20 45
13. Bezpieczeństwo wewnętrzne- studia pierwszego stopnia 20 80
14. Pedagogika – studia drugiego stopnia 20 60
15. Dietetyka – studia pierwszego stopnia 20 60
16. Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia drugiego stopnia 20 60
17. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie 20 60
18. Ratownictwo medyczne – studia pierwszego stopnia* 20 60
19. Mechatronika – studia pierwszego stopnia* 20 45
20. Ekonomia – studia drugiego stopnia* 20 40
SUMA 1130

*w przypadku otrzymania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

 

 1. W przypadku niewykorzystania liczby miejsc na dany kierunek lub nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów, Senat upoważnia Rektora do podejmowania decyzji w sprawie przesunięcia liczby miejsc pomiędzy poszczególnymi kierunkami w granicach ogólnej liczby miejsc.

 

Określa się następujące minimalne liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na rok akademicki 2020/2021:

 

Lp. Kierunek Minimalna liczba przyjęć kandydatów na kierunek
1. Filologia angielska

(studia pierwszego stopnia)

20
2. Zarządzanie

(studia pierwszego stopnia)

20
3. Pedagogika

(studia pierwszego stopnia)

20
4. Politologia

(studia pierwszego stopnia)

20
5. Politologia

(studia drugiego stopnia)

20
6. Pielęgniarstwo

(studia drugiego stopnia)

20
7. Praca Socjalna

(studia pierwszego stopnia)

20
8. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

(studia pierwszego stopnia)

20
9. Informatyka

(studia pierwszego stopnia)

20
10. Finanse i Rachunkowość

(studia pierwszego stopnia)

20
11. Bezpieczeństwo wewnętrzne

(studia pierwszego stopnia)

20
12. Pedagogika

(studia drugiego stopnia)

20
13. Dietetyka

(studia pierwszego stopnia)

20
14. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

(studia drugiego stopnia)

20
15. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie 20
16. Ratownictwo medyczne – studia pierwszego stopnia* 20
17. Mechatronika – studia pierwszego stopnia* 20
18. Ekonomia – studia drugiego stopnia* 20

*w przypadku otrzymania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

 

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: