Warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kierunki studiów

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

prowadzona będzie na następujące kierunki studiów:

DIETETYKA – studia licencjackie

PEDAGOGIKA – studia magisterskie

PEDAGOGIKA studia licencjackie

PRACA SOCJALNAstudia licencjackie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia licencjackie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia licencjackie

INFORMATYKA  studia inżynierskie

FILOLOGIA – studia licencjackie

PIELĘGNIARSTWO – studia  magisterskie

PIELĘGNIARSTWO – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia licencjackie

POLITOLOGIA – studia  magisterskie

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia licencjackie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie pierwszego stopnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia inżynierskie drugiego stopnia

ZARZĄDZANIE studia licencjackie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNAstudia jednolite magisterskie*

MECHATRONIKA – studia inżynierskie pierwszego stopnia*

ZARZĄDZANIE – studia magisterskie*

FIZJOTERAPIA – studia jednolite magisterskie*

*rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona, w przypadku otrzymania zgody MNiSW na prowadzenie studiów


Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 trwa od 6 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.
Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 trwa od 7 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
 • posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura„, albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 • posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • zarejestrowała się w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Uczelni,
 • dokonała wszelkich wymaganych opłat i złożyła komplet wymaganych dokumentów.

Dla maturzystów posiadających tak zwaną „starą maturę”, stosuje się następujące przeliczniki punktowe:

celujący                      100 punktów
bardzo dobry            85 punktów
dobry                           70 punktów
dostateczny              50 punktów
dopuszczający         30 punktów


Zasady kwalifikacji są jednakowe dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia inżynierskie magisterskie

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub dyplomu ukończenia studiów inżynierskich drugiego stopnia. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Dietetyka studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:

1) egzaminu z biologii

2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga:

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek dietetyka, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Dietetyka – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu dietetyka i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

 

Pedagogika studia magisterskie

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z przebiegu studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu opiekuna, wychowawcy i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Finanse i Rachunkowość studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z matematyki i dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości egzaminu z matematyki wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Informatyka studia inżynierskie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki i dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Praca Socjalna studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Pedagogika studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pedagogika,  obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pedagogika – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu opiekuna, wychowawcy i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Pielęgniarstwo studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pielęgniarstwo obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pielęgniarstwo – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Politologia studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Wychowanie Fizyczne studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek wychowanie fizyczne obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Wychowanie fizyczne – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.

Zarządzanie studia licencjackie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.

Filologia studia licencjackie

Kandydat składa deklarację wyboru specjalności językowej:

Zgodnie z wpisem w deklaracji na specjalność filologia angielska:
Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0 lub ustny, współczynnik wagowy 1,0 ) plus przedmiot wybrany przez kandydata: język polski lub drugi język obcy, historia lub matematyka (współczynnik wagowy 1,0)

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka angielskiego:

 • Proficiency A, B, C – 100 punktów
 • Advanced A – 100 punktów,
 • Advanced B – 90 punktów,
 • Advanced C – 80 punktów
 • First Certificate A – 70 punktów,
 • First Certificate B – 60 punktów,
 • First Certificate C – 50 punktów.
Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom rozszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0): język polski lub drugi język obcy (egzamin pisemny) lub historia lub matematyka – poziom podstawowy.

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska, obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Zgodnie z wpisem w deklaracji na specjalność filologia germańska
z językiem angielskim:
Stara matura:

konkurs świadectw maturalnych: język niemiecki (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata: język polski lub drugi język obcy lub historia lub matematyka (współczynnik wagowy 1,0)

Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.

W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka niemieckiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka niemieckiego:

 • Zertifikat Deutsch – 100 punktów
 • Mittelstufe Deutsch – bdb – 80 punktów
 • Mittelstufe Deutsch – db – 70 punktów

 

Nowa matura:

liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język niemieckipoziom poszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0): język polski lub drugi język obcy (egzamin pisemny) lub historia lub matematyka – poziom podstawowy.

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia inżynierskie

Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).

Politologia studia magisterskie

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Pielęgniarstwo studia magisterskie

Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na  kierunek pielęgniarstwo obejmie także: – ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.

Na kierunek Pielęgniarstwo – niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.


Międzynarodowa matura, olimpiady

Uregulowania dot. przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem

„międzynarodowej matury”

Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:

 • Excellent 100 punktów
 • Very good 85 punktów
 • Good 70 punktów
 • Satisfactory 50 punktów
 • Mediocre 30 punktów

Maturzyści z roku 2007, którzy zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym na świadectwie maturalnym mają dodatkowo wpisany wynik tego egzaminu na poziomie podstawowym, wyliczony na podstawie tabeli, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 164, poz. 1154).

Osoby, które zdawały nową maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005-2018, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:

 • 100% – 80% – 50 punktów
 • 79% – 60% – 40 punktów
 • 59% – 40% – 30 punktów
 • 39% – 30% – 20 punktów

Osoby, które zdawały nową maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005 – 2018, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Dla maturzystów posiadających tak zwaną starą maturę, stosuje się następujące przeliczniki punktowe dla starej matury:

 • celujący – 100 punktów
 • bardzo dobry – 85 punktów
 • dobry – 70 punktów
 • dostateczny – 50 punktów
 • dopuszczający – 30 punktów

Zasady przyjęcia na studia dla laureatów i finalistów olimpiad

 

Przy staraniach o przyjęcie na studia na poszczególne kierunki i specjalności laureaci i finaliści wskazanych poniżej olimpiad mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kierunek Filologia – specjalność: Filologia Angielska
 • Olimpiada Języka Angielskiego

Kierunek Filologia – specjalność: Filologia Germańska z językiem angielskim
 • Olimpiada Języka Niemieckiego

Kierunek Politologia
 • Olimpiada Filozoficzna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Kierunek Zarządzanie
 • Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
 • Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Języka Angielskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

 

Udział w olimpiadach przedmiotowych daje stosowne preferencje kandydatom na studia w roku uzyskania matury i w roku następnym.

Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.


pobraneUchwała 99-2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 2019-20 – dostosowanie do zapisów nowej ustawy

pobraneUchwała 34 – 2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok 2019-2020


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: [email protected]

Na skróty

Partnerzy Uczelni: