Potwierdzanie efektów uczenia się

Procedura

Student może być przyjęty na określony kierunek studiów, poziom oraz profil kształcenia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Dyrektor Instytutu na wniosek studenta, złożony nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia  semestru, wydaje decyzję o zaliczeniu modułów zajęć uznanych w procesie weryfikacji efektów uczenia się i wyraża zgodę na indywidualny plan studiów, wyznaczając opiekuna naukowego spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora.
Za zaliczone moduły zajęć uznane w drodze potwierdzania efektów uczenia się, student otrzymuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do tych zajęć, w łącznym  wymiarze nie większym niż 50 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego, poziomu i profilu kształcenia.
Dyrektor Instytutu zatwierdza ustalony przez opiekuna naukowego i studenta indywidualny plan studiów w ramach programu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
Student, przyjęty na określony kierunek, poziom i profil kształcenia, włączony jest do regularnego trybu studiów i uczestniczy w zajęciach wraz ze studentami danego kierunku studiów.
Zaliczone moduły zajęć w wyniku potwierdzania efektów się dokumentuje się w dokumentacji przebiegu studiów i wpisuje się „zaliczono”.
Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w trybie potwierdzania efektów uczenia się. Zaliczone moduły zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się wyszczególnione są w suplemencie do dyplomu.

 

Informacje ogólne

pobraneUchwała 14-2015 w sprawie potwierdzania efektów uczelnia się

pobraneZałącznik nr 1 – wzór wniosku

pobraneZałącznik nr 2 – wzór protokołu komisji

pobraneZałącznik nr 3 – zaświadczenie komisji

 

Wykaz przedmiotów objętych procedurą

pobraneUchwała 5-2016 w sprawie potwierdzania efektów uczenia się – przedmioty objęte procedurą

pobraneWykaz przedmiotów objętych procedurą uznawania efektów uczenia się – studia pierwszego stopnia

pobraneWykaz przedmiotów objętych procedurą uznawania efektów uczenia się – studia drugiego stopnia

Opłata za potwierdzanie efektów uczenia się

Opłata wynosi 150 zł za każdy jeden przedmiot, o uznanie którego ubiega się kandydat w wyniku wszczęcia procedury.

pobraneZarządzenie 50 – 2016 w sprawie opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się

Na skróty

Partnerzy Uczelni: