Niezbędne dokumenty

Warunki

Osoby zarejestrowane w systemie i zakwalifikowane do składania dokumentów, w celu POTWIERDZENIA WPISU NA STUDIA, zobowiązane są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:

 

  • Kserokopie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły – dla kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (oryginały świadectw do wglądu na miejscu),
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia drugiego stopnia (oryginał dyplomu do wglądu na miejscu),
  • Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną (w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych) – dla kandydatów na studia drugiego stopnia,
  • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (w tym jedna naklejona w prawym górnym rogu kwestionariusza osobowego)
  • Kwestionariusz osobowy – należy wypełnić elektronicznie i wydrukować oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem – plik do pobrania poniżej,
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu na miejscu),
  • Teczka biała na gumkę,
  • Dowód wpłaty za legitymację i indeks na konto Uczelni – 9zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane wpłacającego, kierunek oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

  • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005


Kandydaci rekrutujący się na kilka kierunków w dniu składania dokumentów zobowiązani są do wyboru jednego z nich!


UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek pielęgniarstwo (I i II stopnia), wychowanie fizyczne, dietetyka, pedagogika (I i II stopnia):

  • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo/wychowanie fizyczne/dietetyka/pedagogika musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracyBEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!
Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy wydawane są przez  Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek Collegium Primum (pokój 2.13) –
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

 

Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów na studia prowadzi Rejonowa Przychodnia Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1, tel. (33) 482-42-24.


W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów osobiście w wyznaczonych terminach – proszony jest o wypełnienie pełnomocnictwa plik do pobrania poniżej.


Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz osobowy będzie dostępny do pobrania od 6 maja 2019 r.

pobranePełnomocnictwo do składania dokumentów w procesie rekrutacji


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: [email protected]

Na skróty

Partnerzy Uczelni: