Niezbędne dokumenty

Warunki

Osoby zarejestrowane w systemie, chcące potwierdzić wpis na studia, zobowiązane są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:

 

 • Kserokopie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły – dla kandydatów na studia pierwszego stopnia (oryginały świadectw do wglądu na miejscu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia drugiego stopnia (oryginał dyplomu do wglądu na miejscu),
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną (w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych) – dla kandydatów na studia drugiego stopnia,
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli kandydat posiada,
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (w tym jedna naklejona w prawym górnym rogu kwestionariusza osobowego)
 • Kwestionariusz osobowy – należy wypełnić elektronicznie i wydrukować oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem – plik do pobrania poniżej,
 • umowa na studia stacjonarne/niestacjonarne w dwóch egzemplarzach (wypełniona i podpisana) – plik do pobrania poniżej,
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu na miejscu),
 • Teczka biała na gumkę,
 • Dowód wpłaty za legitymację i indeks na konto Uczelni – 9zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać dane wpłacającego, kierunek oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 85 zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005


Kandydaci rekrutujący się na kilka kierunków w dniu składania dokumentów zobowiązani są do wyboru jednego z nich!

UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, dietetyka:

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo/wychowanie fizyczne musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracyBEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!
Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy wydawane są przez  Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek Collegium Primum (pokój 2.13) –
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

 

Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów na studia prowadzi Rejonowa Przychodnia Nr 4 w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1.

 

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek oraz pedagogika:

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pedagogika musi być potwierdzone przez lekarza rodzinnego (nie potrzebne jest skierowanie) – BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

 

W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów osobiście w wyznaczonych terminach – proszony jest o wypełnienie pełnomocnictwa plik do pobrania poniżej.


Dokumenty do pobrania

wwKWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

pobranePełnomocnictwo do składania dokumentów w procesie rekrutacji

pobraneumowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie) – studia stacjonarne

pobraneumowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie) – studia niestacjonarne

pobraneumowa na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – studia stacjonarne

pobraneumowa na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – studia niestacjonarne

pobraneumowa na studia drugiego stopnia (magisterskie) – studia stacjonarne

pobraneumowa na studia drugiego stopnia (magisterskie) studia niestacjonarne


Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: [email protected]

Na skróty

Partnerzy Uczelni: