KDN Logotyp

O Instytucie

Zarządzanie studia licencjackie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

studia inżynierskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

studia inżynierskie – magisterskie – nowość!


Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Podstawowymi celami działalności Instytutu, zgodnie z misją uczelni i jej strategią rozwoju są:

  • kształcenie studentów w wybranej dziedzinie nauk technicznych i społecznych – w Instytucie wybierana dziedzina nauk stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie w regionie, co stanowi przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Obecnie kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • działalność dążąca do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy i kultury oraz wspierania wszystkich form aktywności społecznej, sprzyjającej jej rozwojowi – stąd studenci Instytutu aktywnie uczestniczą w spotkaniach naukowych i kulturalnych organizowanych na rzecz społeczności miasta i ziemi oświęcimskiej,
  • pozyskiwanie instytucji gotowych objąć swoim patronatem prowadzone przez Instytut kierunki oraz specjalności, co wiąże się z opieką specjalistyczną oraz praktyczną, poprzez realizację wspólnych z Uczelnią inicjatyw edukacyjnych, naukowych oraz praktycznych.

Upraktycznianie procesu kształcenia na wszystkich kierunkach realizowanych przez Instytut poprzez:

  • opiniowanie przez otoczenie społeczno-gospodarcze programów kształcenia i treści zajęć realizowanych na kierunkach oraz specjalnościach, w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku pracy,
  • określanie przez otoczenie społeczno-gospodarcze zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe, umiejętności i kompetencje przyszłych absolwentów,
  • określanie perspektyw zmian w zakresie kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy,
  • wsparcie ze strony pracodawców w zakresie możliwości realizowania praktyk studenckich, staży, wizyt studyjnych oraz spotkań z praktykami,
  • współudział pracodawców w realizacji konkursów naukowych i praktycznych dla studentów.

Warto zobaczyć:

 

Studia podyplomowe

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

 

Koła naukowe

Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych „SKIP”

Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Publicznych „ORŁY”

Studenckie Koło Naukowe Technologii Produkcji „SKNTP”

Akademickie Koło Gier Strategicznych „Gościniec”

Na skróty

Partnerzy Uczelni: