Czasopisma punktowane

g1314d

Lista filadelfijska (ISI Master Journal List)
– lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Termin ten często jest błędnie używany na określenie listy czasopism, które mają obliczony wskaźnik Impact factor (IF). Wartości IF podawane są raz do roku w bazie Journal Citation Reports(JCR) prowadzonej przez ISI.

Liczba publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej była podstawą punktowego systemu oceny polskich placówek naukowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji z 4 sierpnia 2005 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.

Czasopisma na liście filadelfijskiej są w założeniu najlepszymi z branży, a publikacja w nich ma mieć większą wagę niż w mniej znanych czasopismach. Aktualna lista czasopism punktowanych publikowana jest stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cała lista czasopism punktowanych przez MNiSW obejmuje nie tylko pisma notowane w bazie JCR, ale również inne (tzw. lista B).

 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

 

Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przezMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i inne ministerstwa. W ocenie tej uwzględniany jest dorobek naukowy jednostki m.in. na podstawie liczby punktów przyznanych publikacjom, których autorami są pracownicy danej jednostki. Lista ta początkowo opierała się głównie na tzw. liście filadelfijskiej, uwzględniając przede wszystkim anglojęzyczne czasopisma o szerokim zasięgu międzynarodowym i wysokim prestiżu. Czasopisma, w których publikowane są artykuły w pozostałych językach (w tym polskim) i o zasięgu krajowym, początkowo były stosunkowo nielicznie reprezentowane, zwłaszcza w przypadku pism z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Z czasem wykaz pism wyróżnionych rozszerzał się w miarę zgłaszania przez środowisko naukowe KBN-owi i ministerstwu kolejnych propozycji. Ustalił się podział na listę A (zbliżoną do listy filadelfijskiej) i listę B. Lista z roku 2010 liczyła 8610 czasopism wyróżnionych w bazie Journal Citation Reports (JCR), posiadających impact factor, i 1788 pozostałych (głównie polskich). Na liście z roku 2012 lista A (pisma z JCR mające impact factor) liczy 10 230 pozycji, lista B – 1 854, a lista C (pisma z bazy Euro­pean Refe­rence Index for the Huma­ni­ties (ERIH)) – 4 337.

 

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Na skróty

Partnerzy Uczelni: