Regulaminy

Regulaminy dotyczące studentów

pobraneRegulamin Postępowania Rekrutacyjnego 2017


pobraneRegulamin Studiów – od 01.10.2015


pobraneRegulamin organizacyjny korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki


pobraneRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych


pobraneRegulamin studiów podyplomowych 2016


pobraneRegulamin zarządzania prawami autorskimi


pobraneRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


pobraneZasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz kształcenie


pobraneRegulamin samorządu studenckiego


pobraneRegulaminu studenckich praktyk zawodowych Instytutu Wychowania Fizycznego


pobraneREGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów


pobraneRegulamin dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych


pobraneRegulamin przyznawania wsparcia osobom niepełnosprawnym


pobraneRegulamin rejestracji oraz finansowania uczelnianych organizacji studenckich

Regulaminy dotyczące pracowników

pobraneRegulamin Pracy


pobraneRegulamin korzystania z infrastruktury badawczej


pobraneStrategia Uczelni 2015-2020 zał do Uchwały 3-2015


pobraneRegulamin przyznawania nagród nauczycielom akademickim


pobraneWewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia


pobraneInstrukcja ewidencji druków ścisłego zarachowania

 


pobraneTryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim


pobraneRegulamin wynagrodzeń


pobraneREGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH


pobraneRegulamin Organizacyjny


pobraneRegulamin Medalu Uczelni


pobraneRegulamin przyznawania Nagród Rektora pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu niebędących nauczycielami akademickimi


pobraneRegulamin wyjazdów nauczycieli akademickich – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+


pobraneRegulamin zagranicznych wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+


pobraneZasady i tryb przeprowadzania konkursów


pobraneZasady dofinansowania w ramach dokształcania zawodowego pracowników


pobraneRegulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro


pobraneRegulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Na skróty

Partnerzy Uczelni: