Rekrutacja

Wyjazdy – 2017/2018

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego – wyjazdy studentów na studia do uczelni zagranicznych:

09/01/2017 – 31/03/2017 – składanie dokumentów aplikacyjnych

03/04/2017 – wstępna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów

04/04/2017 – ogłoszenie wyników wstępnej weryfikacji

06/04/2017 – test językowy

12/04/2017 – ogłoszenie wyników rekrutacji


Kryteria udziału w programie Erasmus+:
a) podstawowym kryterium udziału w programie Erasmus+ jest znajomość języka angielskiego, bądź innego wymaganego przez uczelnię zagraniczną, w stopniu umożliwiającym studiowanie;
b) pozostałe kryteria – student:
– jest obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiada oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,
– jest zarejestrowany na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcim iu ,
– ma ukończony pierwszy rok studiów – w momencie rekrutacji ma zaliczony pierwszy semestr studiów, jeśli wyjazd ma nastąpić w kolejnym roku akademickim,
nie zalega z opłatami za studia, nie korzystał z wpisów warunkowych w poprzednich latach studiów,
– posiada średnią ocen min. 3.5,
– w momencie wyjazdu oraz w trakcie pobytu w uczelni zagranicznej nie przebywa na urlopie.

UWAGA! Student posiadający certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadający uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikaty międzynarodowe jest zwolniony z pisemnego egzaminu językowego. Wykaz certyfikatów międzynarodowych zwalniających z pisemnego egzaminu językowego znajduje się w regulaminie wyjazdów SMS.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: