Stypendium na wyjazd

Stypendium z programu Erasmus+

Na okres pobytu na studiach w uczelni zagranicznej studentowi przyznawane jest stypendium z programu Erasmus+.

Dofinansowanie wyjazdu wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi miesięcznymi stawkami stypendialnymi podanymi przez NA (w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej) wg podziału na poszczególne grupy krajów docelowych. Jako dofinansowanie rozumie się stypendium na wyjazdy zagraniczne otrzymywane z budżetu programu Erasmus+.

Stypendium przeznaczone jest na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni zagranicznej. Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.


Wysokość stawek stypendium w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 dla studentów z przeznaczeniem na wyjazdy na studia do uczelni zagranicznych – miesięczna stawka stypendium w walucie EUR:

 

Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka stypendium w EUR

 

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
500

 

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
450

 

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
350

 

UWAGA!
Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia pobytu na studiach.


pobraneZarządzenie nr 70 -2017 w sprawie wysokości stawek stypendium ERASMUS+ 2017/2018

Stypendium ze środków POWER – dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

indeks

Warunki dotyczące finansowania wyjazdów na studia studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowanych na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+

I. Dofinansowanie ze środków POWER

1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i udokumentuje prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, zdefiniowanego w art. 173, pkt 1) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) otrzymuje zarówno „wsparcie indywidualne” w standardowej wysokości jak i „dodatek socjalny” z budżetu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) – projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone na wyjazd studenta na studia do uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, zostało zastosowane w postaci dodatkowej kwoty, która została nazwana „dodatkiem socjalnym”.

3. Finansowanie wyjazdów na studia studentów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z funduszy POWER jest traktowane w programie Erasmus+ jako wyjazd z „dofinansowaniem zerowym”.


II. Procedura ubiegania się o dofinansowanie ze środków POWER

1. Student ubiegający się o prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” zobowiązany jest do udokumentowania prawa do otrzymywania stypendium socjalnego w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu poprzez złożenie stosownego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tego prawa.

Zaświadczenie potwierdzające  musi być wydane przez Komisję Stypendialną PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

2. Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego zgodnie z regulacjami uczelnianymi, a tym samym prawa do „dodatku socjalnego” w programie Erasmus+ następuje w chwili wnioskowania studenta o wyjazd na studia w programie Erasmus+ (informację tą należy podać w formularzu Kwestionariusz zgłoszeniowy dla studenta ubiegającego się o wyjazd w ramach programu Erasmus+).

3. Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+ potwierdza prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” w dniu podejmowania decyzji rekrutacyjnej, zawierając odpowiednie zapisy w protokole z postępowania kwalifikacyjnego, którego wynikiem jest utworzenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd i umieszczenie na liście głównej lub rezerwowej.

4. W przypadku otrzymania większej liczby podań potencjalnych uczestników mobilności znajdujących się trudnej sytuacji materialnej, od możliwości sfinansowania wyjazdów  z „dodatkiem socjalnym” uczelnia zastrzega sobie prawo nie akceptowania wszystkich wniosków.


III. Przyznanie dofinansowania

1. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i zakwalifikowany do otrzymywania „dodatku socjalnego” będzie otrzymywać dodatkowo 847 zł (czyli równowartość 200 euro po kursie ustalonym dla projektu POWER w roku akademickim 2016/2017: 1 EUR – 4,2356 PLN) na każdy miesiąc zatwierdzonego pobytu.

2. Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego lub od dnia podjęcia decyzji, o której mowa w pkt. II.3, do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią i studentem.

3. Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie, wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty „dodatku socjalnego”. Możliwe jednak jest przyznanie „dodatku socjalnego” – decyzję o tym podejmuje Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+.

4. Jeżeli student otrzyma zgodę na przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej z dofinansowaniem („wsparcie indywidualne”), wówczas otrzyma także „dodatek socjalny”.

5. Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego”.

6. Uczelnia podejmuje wszelkie inne decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Warunkami”. Przy podejmowaniu decyzji uczelnia zagwarantuje równe traktowanie wszystkim studentom – uczestnikom wyjazdów znajdującym się w takiej samej sytuacji.


Wysokość stawek stypendium PO WER w roku akademickim 2016/2017 dla studentów z przeznaczeniem na wyjazdy studia du uczelni zagranicznych – miesięczna stawka stypendium w walucie PLN:

 

Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

 

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
2965 PLN

 

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
2541 PLN

 

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii, Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
2118 PLN

 

UWAGA!
Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia pobytu na studiach.


pobraneZarządzenie 46 – 2016 Finansowanie wyjazdów studentów na studia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z budżetu POWER 2016-17

pobraneZałącznik do Zarządzenia nr 46-2016 – Warunki dotyczące finansowania wyjazdów studentów na studia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2016/2017

Na skróty

Partnerzy Uczelni: