Stypendium na wyjazd

Stypendium z programu Erasmus+

Na okres pobytu na praktyce w zagranicznej instytucji przyjmującej studentowi/absolwentowi przyznawane jest stypendium z programu Erasmus+.

Dofinansowanie wyjazdu wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi miesięcznymi stawkami stypendialnymi podanymi przez NA (w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej) wg podziału na poszczególne grupy krajów docelowych. Jako dofinansowanie rozumie się stypendium na wyjazdy zagraniczne otrzymywane z budżetu programu Erasmus+.

Stypendium przeznaczone jest na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w zagranicznej instytucji przyjmującej. Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.


Wysokość stawek stypendium w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2017/2018
dla studentów/absolwentów z przeznaczeniem na wyjazdy w celu odbycia praktyki w różnych instytucjach i organizacjach prowadzących działalność na zagranicznym rynku pracy
miesięczna stawka stypendium w walucie EUR:

Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
600

 

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
550

 

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
450

 

UWAGA!
Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia pobytu na praktyce zagranicznej.


pobraneZarządzenie nr 70 -2017 w sprawie wysokości stawek stypendium ERASMUS+ 2017/2018

Stypendium ze środków POWER – dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

indeks

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na praktykę zagraniczną – studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowanych na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+

Rok akademicki 2017/2018

I. Dofinansowanie ze środków PO WER

1. Student zakwalifikowany w roku 2017/2018 na wyjazd w programie Erasmus+, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i udokumentuje prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, zdefiniowanego w art. 173 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) otrzymuje zarówno „wsparcie indywidualne” w standardowej wysokości jak i „dodatek socjalny” z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) – projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Dodatkowe wsparcie finansowe przeznaczone na wyjazd studenta w ramach programu Erasmus+, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, znajduje zastosowanie w postaci dodatkowej kwoty, zwanej dalej „dodatkiem socjalnym”.

3. Finansowanie wyjazdów spełniających definicję osoby znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej z funduszy PO WER jest traktowane w programie Erasmus+ jako wyjazd z „dofinansowaniem zerowym”.


II. Procedura ubiegania się o dofinansowanie ze środków PO WER

1. Student ubiegający się o prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” zobowiązany jest do udokumentowania prawa do otrzymywania stypendium socjalnego w PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu poprzez złożenie stosownego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tego prawa. Zaświadczenie potwierdzające  musi być wydane przez Komisję Stypendialną PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

2. Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego zgodnie z regulacjami uczelnianymi, a tym samym prawa do „dodatku socjalnego” w programie Erasmus+ następuje w chwili wnioskowania studenta o wyjazd w programie Erasmus+ (informację tą należy podać w kwestionariuszu zgłoszeniowym).

3. Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+ potwierdza prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” w dniu podejmowania decyzji rekrutacyjnej, zawierając odpowiednie zapisy w protokole z postępowania kwalifikacyjnego, którego wynikiem jest utworzenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd i umieszczenie na liście głównej lub rezerwowej.

4. W przypadku otrzymania większej liczby podań potencjalnych uczestników mobilności znajdujących się trudnej sytuacji materialnej, od możliwości sfinansowania wyjazdów  z „dodatkiem socjalnym” Uczelnia zastrzega sobie prawo nie akceptowania wszystkich wniosków. Decydować będzie kolejność składania kwestionariuszy zgłoszeniowych studentów ubiegających się o wyjazd.


III. Przyznanie dofinansowania

1. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i zakwalifikowany do otrzymywania „dodatku socjalnego” będzie otrzymywać dodatkowo 100 EUR przy wyjeździe na praktykę (po kursie ustalonym dla projektu PO WER w roku akademickim 2017/2018: 1 EUR – 4,2631 PLN) na każdy miesiąc zatwierdzonego pobytu.

2. Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego lub od dnia podjęcia decyzji, o której mowa w pkt. II.3, do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy Uczelnią i studentem.

3. Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie, wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego nie nakłada na Uczelnię obowiązku wypłaty „dodatku socjalnego”. Możliwe jednak jest przyznanie „dodatku socjalnego” – decyzję o tym podejmuje Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+.

4. Jeżeli student otrzyma zgodę na przedłużenie pobytu z dofinansowaniem („wsparcie indywidualne”), wówczas otrzyma także „dodatek socjalny”.

5. Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego”.

6. Uczelnia podejmuje wszelkie inne decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Warunkami”. Przy podejmowaniu decyzji Uczelnia zagwarantuje równe traktowanie wszystkim studentom – uczestnikom wyjazdów znajdującym się w takiej samej sytuacji.


Wysokość stawek stypendium PO WER
w roku akademickim 2017/2018
dla studentów z przeznaczeniem na wyjazdy w celu odbycia praktyki w różnych instytucjach i organizacjach prowadzących działalność na zagranicznym rynku pracy
miesięczna stawka stypendium w walucie PLN:

Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

 

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
3015 PLN

 

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
2799 PLN

 

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
2369 PLN

 

UWAGA!
Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia pobytu na praktyce zagranicznej.


pobraneZarządzenie nr 79/2017 – wysokości stawek stypendium – wyjazdy studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – w ramach programu Erasmus+, finansowanych z budżetu PO WER

pobraneZarządzenie nr 80/2017- finansowanie POWER – wyjazdy na studia oraz praktykę zagraniczną – studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Na skróty

Partnerzy Uczelni: