Rekrutacja

Wyjazdy – 2017/2018

Zgodnie z postanowieniami Uczelnianej Komisji działającej w ramach Programu Erasmus+ (PROTOKÓŁ NR 4/2017-18 z dnia 03 kwietnia 2017 roku) procedura rekrutacji studentów ubiegających się o wyjazd na praktykę zagraniczną w roku akademickim 2017/2018 ma charakter ciągły.

Osoby zainteresowanie chęcią udziału w programie Erasmus+ mogą składać wymagane dokumenty w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (2.13, Collegium Primum).

Rekrutacja studentów odbywać się będzie do momentu wykorzystania wszystkich miejsc wyjazdowych przyznanych przez Narodową Agencję.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca wyjazdowe na realizację praktyki zagranicznej w roku akademickim 2017/2018!


Kryteria udziału w programie Erasmus+:
a) podstawowym kryterium udziału w programie Erasmus+ jest znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną student musi znać dany język obcy w takim stopniu, aby mógł brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji przyjmującej;
b) pozostałe kryteria – student:
– jest zarejestrowany na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,
– ma ukończony pierwszy semestr studiów, a w przypadku praktyki absolwenckiejstudiuje na ostatnim roku studiów),
nie zalega z opłatami za studia,
– w momencie wyjazdu oraz w trakcie pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej – student nie przebywa na urlopie,
– w momencie wyjazdu na praktykę absolwencką – posiada status absolwenta.

UWAGA! Student posiadający certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadający uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikaty międzynarodowe jest zwolniony z pisemnego egzaminu językowego. Wykaz certyfikatów międzynarodowych zwalniających z pisemnego egzaminu językowego znajduje się w regulaminie wyjazdów SMP.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: