Rekrutacja

Wyjazdy – 2017/2018

Zgodnie z postanowieniami Uczelnianej Komisji działającej w ramach Programu Erasmus+ (PROTOKÓŁ NR 4/2017-18 z dnia 03 kwietnia 2017 roku) procedura rekrutacji studentów ubiegających się o wyjazd na praktykę zagraniczną w roku akademickim 2017/2018 ma charakter ciągły.

Osoby zainteresowanie chęcią udziału w programie Erasmus+ mogą składać wymagane dokumenty w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (1.14, Collegium Primum).

Rekrutacja studentów odbywać się będzie do momentu wykorzystania wszystkich miejsc wyjazdowych przyznanych przez Narodową Agencję.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca wyjazdowe na realizację praktyki zagranicznej w roku akademickim 2017/2018!


Kryteria udziału w programie Erasmus+:
a) podstawowym kryterium udziału w programie Erasmus+ jest znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną student musi znać dany język obcy w takim stopniu, aby mógł brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji przyjmującej;
b) pozostałe kryteria – student:
– jest obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiada oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,
– jest zarejestrowany na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,
– ma ukończony pierwszy rok studiów – w momencie rekrutacji ma zaliczony pierwszy semestr studiów, jeśli wyjazd ma nastąpić w kolejnym roku akademickim,
nie zalega z opłatami za studia,
– posiada średnią ocen min. 3.5,
– w momencie wyjazdu oraz w trakcie pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej nie przebywa na urlopie.

UWAGA! Student posiadający certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadający uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikaty międzynarodowe jest zwolniony z pisemnego egzaminu językowego. Wykaz certyfikatów międzynarodowych zwalniających z pisemnego egzaminu językowego znajduje się w regulaminie wyjazdów SMP.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: