Rekrutacja

Wyjazdy – 2016/2017

Zgodnie z postanowieniami Uczelnianej Komisji działającej w ramach Programu Erasmus+ (PROTOKÓŁ NR 14/2016-17 z dnia 05 stycznia 2017 roku) procedura rekrutacji studentów ubiegających się o wyjazd na praktykę zagraniczną w roku akademickim 2016/2017 ma charakter ciągły.

Osoby zainteresowanie chęcią udziału w programie Erasmus+ mogą składać wymagane dokumenty w Dziale Nauczania (1.14, Collegium Primum).

Rekrutacja studentów odbywać się będzie do momentu wykorzystania wszystkich miejsc wyjazdowych przyznanych na rok akademicki 2016/2017.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca wyjazdowe na realizację praktyki zagranicznej w roku akademickim 2016/2017!


Kryteria udziału w programie Erasmus+:
a) podstawowym kryterium udziału w programie Erasmus+ jest znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną student musi znać dany język obcy w takim stopniu, aby mógł brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji przyjmującej;
b) pozostałe kryteria – student:
– jest obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiada oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,
– jest zarejestrowany na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcim iu ,
– ma ukończony pierwszy rok studiów – w momencie rekrutacji ma zaliczony pierwszy semestr studiów, jeśli wyjazd ma nastąpić w kolejnym roku akademickim,
nie zalega z opłatami za studia,
– posiada średnią ocen min. 3.5,
– w momencie wyjazdu oraz w trakcie pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej nie przebywa na urlopie.

UWAGA! Student posiadający certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadający uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikaty międzynarodowe jest zwolniony z pisemnego egzaminu językowego. Wykaz certyfikatów międzynarodowych zwalniających z pisemnego egzaminu językowego znajduje się w regulaminie wyjazdów SMP.

Wyjazdy – 2017/2018

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego  – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne:

16/01/2017 – 31/03/2017 – składanie dokumentów aplikacyjnych (w Dziale Nauczania 1.14, Collegium Primum)

03/04/2017 – wstępna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów

04/04/2017 – ogłoszenie wyników wstępnej weryfikacji

16/04/2017 – test językowy

12/04/2017 – ogłoszenie wyników rekrutacji


Kryteria udziału w programie Erasmus+:
a) podstawowym kryterium udziału w programie Erasmus+ jest znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną student musi znać dany język obcy w takim stopniu, aby mógł brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji przyjmującej;
b) pozostałe kryteria – student:
– jest obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiada oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,
– jest zarejestrowany na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcim iu ,
– ma ukończony pierwszy rok studiów – w momencie rekrutacji ma zaliczony pierwszy semestr studiów, jeśli wyjazd ma nastąpić w kolejnym roku akademickim,
nie zalega z opłatami za studia,
– posiada średnią ocen min. 3.5,
– w momencie wyjazdu oraz w trakcie pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej nie przebywa na urlopie.

UWAGA! Student posiadający certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadający uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikaty międzynarodowe jest zwolniony z pisemnego egzaminu językowego. Wykaz certyfikatów międzynarodowych zwalniających z pisemnego egzaminu językowego znajduje się w regulaminie wyjazdów SMP.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: