Regulamin SMP


Regulamin wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

Regulamin wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu  stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2/2017 Rektora PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 3 stycznia 2017 roku i obowiązuje od 3 stycznia 2017 roku.

pobraneREGULAMIN wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne (SMP) – wersja z uwzględnieniem wprowadzonych zmian


pobraneZarządzenie nr 2-2017 ws. wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

pobraneREGULAMIN wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

pobraneZarządzenie nr 68-2017 – zmiany do regulaminu Erasmus+ – SMP

pobraneZarządzenie nr 103 – 2017 – zmiany do regulaminu E+ – SMP

pobraneZarządzenie nr 6 – 2018 – zmiany do regulaminu E+ PRAKTYKA ABSOLWENCKA – SMP


 § 1

1. Regulamin określa podstawowe zasady realizacji wyjazdów studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na praktykę zagraniczną realizowaną w przedsiębiorstwie lub dowolnym innym właściwym miejscu pracy za granicą, a to procedurę wyboru kandydatów, wymagania formalne oraz zasady realizacji i finansowania wyjazdów.

2. Skróty i pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
• SMP –  STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIPS – część programu Erasmus+ umożliwiająca wyjazdy studentów na praktykę zagraniczną w przedsiębiorstwie lub dowolnym innym właściwym miejscu pracy za granicą;
• NA – Narodowa Agencja Programu Erasmus+;
• PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
Porozumienie o programie praktyki – tzw. Learning Agreement for Traineeship – trójstronne porozumienie pomiędzy studentem, uczelnią wysyłającą (PWSZ) i zagraniczną instytucją przyjmującą, określające m. in. konkretny program i przebieg praktyki;
• Umowa finansowa – umowa zawierana pomiędzy studentem a PWSZ określająca m.in. czas trwania mobilności, warunki wyjazdu, stypendium, ubezpieczenie.

INFORMACJE OGÓLNE

§ 2

1. Celem wyjazdu studenta w ramach programu Erasmus+ (działanie SMP) jest odbycie praktyki w różnych instytucjach lub organizacjach prowadzących działalność na zagranicznym rynku pracy.

2. Odbycie praktyki musi prowadzić do zdobycia wiedzy, umiejętności oraz nabycia kompetencji przez studenta.

§ 3

1. Organizacją wysyłającą studenta w celu odbycia praktyki zagranicznej musi być instytucja posiadająca przyznaną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

2. Instytucją przyjmującą studenta na praktykę zagraniczną może być:

a) każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:
– publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
– organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
– partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe,
– instytut badawczy, placówka naukowo-badawcza,
– fundacja,
– szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych),
– instytucja tj. biblioteka, szpital, muzeum itp.,

b) organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa,

c) instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne,

d) instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

3. Praktyka zagraniczna nie może odbyć się  w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

4. Praktyka zagraniczna musi odbyć się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ – innym niż kraj, w którym znajduje się organizacja wysyłająca i innym niż kraj, w którym student zamieszkuje podczas studiów.

§ 4

Praktyka musi być związana z dziedziną, kierunkiem kształcenia i stopniem studiów, jakie odbywa student. Będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa); w innych przypadkach – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

§ 5

Wyjazd na praktykę nie może kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.

§ 6

1. Kryteria udziału w programie Erasmus+:
a) podstawowym kryterium udziału w programie Erasmus+ jest znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka. Aby ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną student musi znać dany język obcy w takim stopniu, aby mógł brać aktywny udział w działalności zagranicznej instytucji przyjmującej;
b) pozostałe kryteria – student:
– jest zarejestrowany na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,
ma ukończony pierwszy semestr studiów,
– nie zalega z opłatami za studia,
– w momencie wyjazdu oraz w trakcie pobytu w zagranicznej instytucji przyjmującej nie przebywa na urlopie.

2. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie Erasmus+.

§ 7

1. Student może ubiegać się o wyjazdy w ramach programu Erasmus+ o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy (łącznie wyjazd na praktyki [działanie SMP] oraz na studia [działanie SMS]) na każdym z poziomu studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia).

2. Wyjazd studenta na praktykę zagraniczną może być częścią pobytu studenta na studiach w uczelni zagranicznej pod warunkiem wpisania praktyki do Porozumienia o programie studiów – tzw. Learning Agreement for Studies.

3. W tym samym czasie nie jest możliwe realizowanie przez studenta praktyki zagranicznej oraz studiów w uczelni zagranicznej w ramach dwóch umów finansowych (odrębnej na studia i odrębnej na praktykę).

§ 8

Minimalny okres pobytu podczas jednego wyjazdu na praktykę zagraniczną nie może być krótszy niż 2 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 9

1. Wyjazd studenta na praktykę zagraniczną może rozpoczynać się od 1 lipca  – trzy miesiące przed rozpoczęciem danego roku akademickiego w PWSZ, do którego zostanie zaliczona praktyka.

2. Wyjazd studenta musi zakończyć się najpóźniej do 15 września roku akademickiego w którym student realizuje wyjazd.

§ 10

Informacje o zasadach uczestnictwa w programie Erasmus+, spotkaniach informacyjnych, harmonogramie postępowania rekrutacyjnego oraz wszelkich niezbędnych dokumentach – są podawane do wiadomości studentów i umieszczane na stronie internetowej Uczelni (zakładka Erasmus+/Dla Studentów/Wyjazdy na praktyki).

PROCEDURA ZGŁOSZENIA

§ 11

Student zgłasza chęć wyjazdu w celu zrealizowania praktyki zagranicznej poprzez złożenie następujących dokumentów:

a) Kwestionariusz zgłoszeniowy studenta ubiegającego się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+, zaakceptowany i podpisany przez koordynatora praktyk studenckich oraz Dyrektora Instytutu,

b) informacja o nawiązaniu współpracy z zagraniczną instytucją, która przyjmie studenta na praktykę, np. potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę, korespondencja z instytucją przyjmującą itp.

PROCEDURA REKRUTACJI

§ 12

1. Rekrutacja studentów ubiegających się o wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ odbywa się centralnie na poziomie całej Uczelni.

2. Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+, zwana dalej „Komisją”, ustala harmonogram postępowania rekrutacyjnego – każdorazowo na rok akademicki i ogłasza do powszechnej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej Uczelni. W przypadku wolnych miejsc wyjazdowych w danym roku akademickim Komisja ustala dodatkową turę rekrutacyjną.

3. Rekrutację przeprowadza Komisja, w składzie:
a) Koordynator programu Erasmus+ – przewodniczący Komisji,
b) pracownik administracyjny – członek Komisji,
c) przedstawiciel studentów.

4. Uczelnianą Komisję działającą w ramach programu Erasmus+ powołuje Rektor.

5. Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+, w oparciu na przyznaną przez NA liczbę miejsc wyjazdowych na dany rok akademicki, podejmuje decyzje kwalifikujące na wyjazd studentów na praktyki zagraniczne oraz ustala listę rezerwową.

6. Decyzje kwalifikujące studentów na wyjazd podpisywane są przez przewodniczącego Komisji.

§ 13

Kryteria rekrutacji studenta do wyjazdu na praktykę zagraniczną w ramach działania SMP:
a) celowość praktyki i jej powiązanie z kierunkiem studiów (integralność praktyki z programem studiów),
b) poziom znajomości języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka – na podstawie egzaminu z języka obcego zdawanego w formie pisemnej, przeprowadzonego przez Komisję,
c) średnia ocen z całego okresu studiów poprzedzających wyjazd,
d) nawiązanie współpracy z zagraniczną instytucją, która przyjmie studenta na praktykę,
e) aktywność studenta w Uczelni dot. dodatkowej działalności studenckiej, np. w organizacjach studenckich,
f) pierwszeństwo do wyjazdu ma student, który wcześniej nie uczestniczył w żadnej formie mobilności w ramach programu Erasmus+.

§ 14

Postępowanie przed Komisją odbywa się w formie egzaminu z języka obcego zdawanego w formie pisemnej: angielskiego lub innego wymaganego w kraju/instytucji przyjmującej, w którym odbędzie się praktyka zagraniczna realizowana w ramach programu Erasmus+.

§ 15

1. Student posiadający certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadający uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikaty międzynarodowe jest zwolniony z egzaminu językowego.

2. Wykaz certyfikatów międzynarodowych zwalniających z pisemnego egzaminu językowego:
a) z języka angielskiego:
– FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English),
– CPE (Certificate of Proficiency in English,
– IELTS (International English Language Testing Service),
– TOEFL (Test Of English as a Foreign Language),
– TOEIC (Test of English for International Communication),
– PTE (Pearson Test of English),
– ELCL QA (European Language Competence Licence Quality Alliance),

b) z języka niemieckiego:
– Zertifikat Deutsch (ZD),
– Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP),
– Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP),
– Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS),
– Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS),
– TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache),
– ELCL QA (European Language Competence Licence Quality Alliance),

c) z języka hiszpańskiego:
– El Diploma de Español como Lengua Extranjera: Nivel Intermedio (DELE),
– El Diploma de Español como Lengua Extranjera: Nivel Superior (DELE),

d) certyfikaty międzynarodowe potwierdzające znajomość innych języków.

§ 16

Podczas procedury rekrutacyjnej zapewniona jest równość szans kobiet i mężczyzn, a także osób niepełnosprawnych.

§ 17

Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+ sporządza protokół z każdego postępowania rekrutacyjnego wraz z listą osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz z listą rezerwową. Informacje o wyniku postępowania rekrutacyjnego są przekazywane każdemu z kandydatów indywidualnie w drodze e-mailowej lub doręczane kandydatowi na piśmie.

§ 18

Od decyzji Uczelnianej Komisji działającej w ramach programu Erasmus+ przysługuje odwołanie do Rektora, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

OBOWIĄZKI STUDENTA PRZED WYJAZDEM

§ 19

1. Student po zakwalifikowaniu do wyjazdu na praktykę zagraniczną zobowiązany jest do uzyskania i dostarczenia następujących dokumentów:
a) Porozumienie o programie praktyki – tzw. Learning Agreement for Traineeship,
b) potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę zagraniczną wystawione przez instytucję przyjmującą (opcjonalnie),
c) oświadczenie o numerze walutowego konta bankowego.

2. Student zobowiązany jest do dostarczenia powyższych dokumentów co najmniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem na praktykę zagraniczną. Nieprzestrzeganie tego terminu może skutkować cofnięciem przyznanej kwalifikacji do wyjazdu.

§ 20

1. Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas podróży i pobytu na praktyce w kraju docelowym – minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje:
a) podstawowe ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i/lub pozostałych krajów biorących udział w programie Erasmus+ (w krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ),
b) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2. Student zobowiązany jest zapewnić sobie transport oraz zakwaterowanie w miejscu pobytu za granicą.

3. Student zobowiązany jest do załatwienia wizy – o ile wymagają tego przepisy danego kraju.

4. Student musi zarejestrować swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” – w celach bezpieczeństwa.

Porozumienie o programie praktyki

§ 21

Program praktyki zagranicznej, zawarty w Porozumieniu o programie praktyki, musi być uzgodniony przez studenta z koordynatorem praktyk studenckich, Dyrektorem Instytutu, w porozumieniu z zagraniczną instytucją przyjmującą.

§ 22

Porozumienie o programie praktyki  tzw. Learning Agreement for Traineeship, musi uwzględniać następujące komponenty dotyczące realizacji praktyki zagranicznej przez studenta:
a) miejsce odbywania praktyki, datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, nazwę praktyki, liczbę godzin pracy w tygodniu,
b) wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, jakie student nabędzie dzięki zrealizowaniu założeń praktyki (program musi określać efekty kształcenia dla komponentu edukacyjnego, jakim jest praktyka),
c) zadania, jakie student będzie miał do wykonania i rezultaty, jakie powinien osiągnąć, biorąc pod uwagę tygodniowy wymiar czasu,
d) plan monitorowania postępów praktyki,
e) ocenę efektów praktyki, w tym czynności/kryteria zastosowane do oceny zarówno przebiegu praktyki, jak i efektów kształcenia nabytych przez studenta,
f) poziom biegłości językowej, w zakresie głównego języka, którym student będzie posługiwał się w pracy, co ma zapewnić właściwą integrację w miejscu praktyki,
g) informacje dotyczące uznania efektów kształcenia nabytych w wyniku pomyślnego zrealizowania założeń praktyki przez studenta,
h) informacje o ubezpieczeniu wypadkowym, które student musi posiadać na czas odbywania praktyki w zagranicznej instytucji przyjmującej,
i) informacje dotyczące wsparcia podczas realizacji praktyki, w tym odpowiedniego nadzoru i opieki merytorycznej zapewnionej w zagranicznej instytucji przyjmującej,
j) wsparcie finansowe/wsparcie w postaci zapewnienia określonych świadczeń przyznane studentowi przez zagraniczną instytucję przyjmującą (dodatkowo do stypendium z budżetu programu Erasmus+).

§ 23

Porozumienie o programie praktyki musi być zaakceptowane i podpisane przez: studenta, uczelnię wysyłającą (PWSZ) i zagraniczną instytucję przyjmującą, przed rozpoczęciem mobilności.

§ 24

Porozumienie o programie praktyki sporządza się w celu rzetelnego i przejrzystego przygotowania mobilności oraz, aby zagwarantować studentowi uznanie zrealizowanej praktyki do jego dorobku akademickiego w PWSZ.

§ 25

1. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do pierwotnie uzgodnionego Porozumienia o programie praktyki – w trakcie trwania mobilności, student musi bezzwłocznie zgłosić to Koordynatorowi programu Erasmus+ oraz koordynatorowi praktyk studenckich, drogą elektroniczną lub pocztową.
2. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda – wprowadzone zostaną odpowiednie pisemne zmiany do Porozumienia o programie praktyki, które muszą być zaakceptowane i podpisane przez: studenta, uczelnię wysyłającą (PWSZ) i zagraniczną instytucję przyjmującą.

TEST BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ I WSPARCIE JĘZYKOWE ON-LINE

§ 26

1. Przed rozpoczęciem mobilności student zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej we wskazanym narzędziu on-line (Erasmus+ Online Linguistic Support), służącym ocenie znajomości głównego języka, jakim będzie posługiwał się odbywając praktykę za granicą. Wypełnienie pierwszego testu jest wymaganym warunkiem, by wyjazd mógł dojść do skutku. Wynik testu nie wpływa na podjętą decyzję kwalifikującą studenta do wyjazdu na praktykę zagraniczną.

2. Na koniec okresu mobilności student zobowiązany jest wypełnić drugi test biegłości językowej we wskazanym narzędziu on-line (Erasmus+ Online Linguistic Support), służący ocenie posiadanej przez studenta znajomości języka obcego w celu zmierzenia postępów jakie poczynił. Wypełnienie drugiego testu jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

§ 27

Z konieczności wypełnienia testu biegłości językowej zwolniony jest student, dla którego główny język obcy, jakim będzie posługiwał się odbywając praktykę za granicą, jest językiem ojczystym (native speakers) oraz student niepełnosprawny, jeżeli niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu.

§ 28

Studentowi realizującemu mobilność zostanie przyznany  kurs językowy on-line w programie Erasmus+ OLS. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w kursie po otrzymaniu licencji oraz do korzystania z kursu zgodnie z jego przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line.

§ 29

Student zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Koordynatora programu Erasmus+, jeżeli nie jest w stanie uczestniczyć w kursie językowym on-line, na który otrzymał licencję.

REZYGNACJA Z WYJAZDU

§ 30

W uzasadnionych przypadkach (zdrowotnych, rodzinnych, finansowych) student ma prawo zrezygnować z wyjazdu na praktykę zagraniczną, składając pisemną rezygnację. Jego miejsce może zająć student, który zajmuje najwyższe miejsce na liście rezerwowej.

§ 31

O rezygnacji z wyjazdu student zobowiązany jest powiadomić Koordynatora programu Erasmus+ niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej wyjazd.

§ 32

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 30 może spowodować pozbawienie studenta prawa uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym i wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do końca okresu studiów.  Decyzję w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja działająca w ramach programu Erasmus+.

STYPENDIUM NA WYJAZD

§ 33

Na okres pobytu na praktyce w zagranicznej instytucji przyjmującej studentowi przyznawane jest stypendium z programu Erasmus+.

§ 34

Dofinansowanie wyjazdu wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi miesięcznymi stawkami stypendialnymi podanymi przez NA (w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej) wg podziału na poszczególne grupy krajów docelowych. Jako dofinansowanie rozumie się stypendium na wyjazdy zagraniczne otrzymywane z budżetu programu Erasmus+.

§ 35

Stypendium przeznaczone jest na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w zagranicznej instytucji przyjmującej. Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

§ 36

Podstawą wypłaty stypendium  jest umowa finansowa zawierana przez PWSZ ze studentem, który został zakwalifikowany do wyjazdu i spełnił wymogi określone w § 19, § 20 i § 26.

§ 37

W przypadku niezawarcia przez studenta umowy finansowej wskazanej w § 36 w terminie określonym przez PWSZ, stypendium nie zostanie przyznane, zaś decyzja o kwalifikacji do wyjazdu wygasa z mocy prawa.

§ 38

Stypendium wypłacane jest po zawarciu umowy finansowej w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia pobytu na praktyce zagranicznej (§ 47).

§ 39

Środki finansowe wypłacone zostają w walucie EUR przelewem na walutowy rachunek bankowy studenta.

§ 40

Przyznane i wypłacone studentowi łączne środki finansowe nie mogą przekroczyć limitów określonych przez NA.

§ 41

Stypendium nie podlega opodatkowaniu w zakresie i terminie określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2190).

§ 42

Zagraniczna instytucja przyjmująca może przyznać studentowi, dodatkowo do otrzymanego stypendium z budżetu programu Erasmus+, jakikolwiek rodzaj wynagrodzenia lub wsparcie w postaci zapewnienia określonych świadczeń (np. obiady w stołówce, zakwaterowanie w hotelu przedsiębiorstwa). Nie naruszy to zasad dofinansowania wyjazdów w programie Erasmus+.

Stypendium dla studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej
lub studenta niepełnosprawnego

§ 43

1. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub student niepełnosprawny z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymuje stypendium z budżetu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) – projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, który udokumentuje prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, otrzymuje zarówno „wsparcie indywidualne” w standardowej wysokości jak i „dodatek socjalny”.

3. Student niepełnosprawny posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  wystawione przez upoważniony do tego organ, otrzymuje „wsparcie indywidualne” oraz ma prawo otrzymać dodatkowe środki w związku z niepełnosprawnością.

4. Studentowi, któremu zostanie przyznane stypendium ze środków PO WER otrzymuje w programie Erasmus+ status uczestnika ze „stypendium zerowym” (nieotrzymującego stypendium z budżetu programu Erasmus+).

5. Stypendium dla studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej lub studenta niepełnosprawnego, przyznawane jest zgodnie z obowiązującymi miesięcznymi stawkami określonymi przez NA wg podziału na poszczególne grupy krajów docelowych.

6. Środki finansowe wypłacone zostają w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy studenta.

7. Szczegółowe warunki dotyczące finansowania wyjazdu studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej lub studenta niepełnosprawnego, w tym procedury składania niezbędnej dokumentacji, zgodne z wytycznymi ustalonymi przez NA – zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora.

8. Otrzymanie stypendium ze środków PO WER uzależnione jest od otrzymania z NA funduszy przeznaczonych na ten cel.

§ 44

Student, któremu zostało przyznane w PWSZ stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów – w semestrze, w którym będzie miała miejsce realizacja praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+, będzie otrzymywał te świadczenia także za okres pobytu za granicą.

Zwrot przyznanego stypendium

§ 45

1. Przyznane stypendium będzie podlegać zwrotowi w całości lub w jego części, jeżeli student nie będzie przestrzegać warunków umowy finansowej zawartej z PWSZ.

2. Jeżeli student zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie finansowej, wymagany będzie zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu.

3. W przypadku pobytu krótszego niż minimalny, o którym mowa w § 8, student zobowiązany będzie do zwrotu całości przyznanego stypendium. Wyjątkiem jest okoliczność określona jako „siła wyższa”, o której mowa w ust. 4.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako „siła wyższa” tj. niezrealizowanie praktyki zagranicznej z powodu sytuacji niezależnej od studenta, związanej z nieszczęśliwym zdarzeniem lub poważną chorobą, student zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego faktu Koordynatorowi programu Erasmus+, który przekazuje informację do NA. Po zatwierdzeniu przypadku „siły wyższej” przez NA, student jest uprawniony do zachowania kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania pobytu na praktyce zagranicznej.

§ 46

Kwota stypendium wypłaconego studentowi nie podlega redukcji jeżeli okres pobytu potwierdzony w Zaświadczeniu o odbyciu praktyki będzie krótszy o nie więcej niż 5 dni w stosunku do okresu wynikającego z zawartej ze studentem umowy finansowej.

ROZLICZENIE WYJAZDU

§ 47

Student po powrocie z praktyki zagranicznej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty/dokonać formalności w celu rozliczenia wyjazdu:
a) dostarczyć Zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez zagraniczną instytucję przyjmującą, potwierdzające odbycie praktyki. Dokument ten musi zawierać:
– daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki – rzeczywisty okres pobytu studenta na praktyce zagranicznej tj. pierwszy oraz ostatni dzień, w którym student był obecny w zagranicznej instytucji przyjmującej,
– informacje o miejscu odbywania praktyki, nazwę praktyki,
– ocenę/opinię o zrealizowanej praktyce, zgodną z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu o programie praktyki,
– podpisy osób upoważnionych,
b) wypełnić indywidualny raport uczestnika z wyjazdu w wersji on-line wg instrukcji, którą otrzyma w wiadomości e-mail, wygenerowanej przez narzędzie raportowania Komisji Europejskiej,
c) przystąpić do drugiego testu biegłości językowej we wskazanym narzędziu on-line (Erasmus+ Online Linguistic Support) – zgodnie z § 26 ust. 2.

§ 48

Student zobowiązany jest do rozliczenia się z wyjazdu w terminie 10 dni od dnia zakończenia praktyki zagranicznej, chyba że umowa finansowa stanowi inaczej. Stanowi to podstawę do pozytywnego rozliczenia wyjazdu i jest traktowane jako wniosek studenta o płatność pozostałej kwoty przyznanego stypendium (20 %).

PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA PRAKTYCE ZAGRANICZNEJ

§ 49

1. Student może ubiegać się o przedłużenie pobytu na praktyce w zagranicznej instytucji przyjmującej.

2. Przedłużenie pobytu studenta nie może wykroczyć poza dany rok akademicki, tzn. wyjazd na praktykę zagraniczną rozpoczęty w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowany w semestrze zimowym następnego roku akademickiego.

3. W celu uzyskania zgody na przedłużenie pobytu student zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty – co najmniej na miesiąc przed planowanym przedłużeniem okresu pobytu:
a) podanie o zgodę na przedłużenie pobytu na praktyce w zagranicznej instytucji przyjmującej o kolejne miesiące,
b) zgodę zagranicznej instytucji przyjmującej na przedłużenie pobytu studenta,
c) zmiany do Porozumienia o programie praktyki, które muszą być zaakceptowane i podpisane przez studenta, zagraniczną instytucję przyjmującą, a po uzyskaniu zgody – przez uczelnię wysyłającą (PWSZ).

§ 50

Starając się o przyznanie w PWSZ stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, na drugi okres pobytu za granicą, student zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich dokumentów do Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

§ 51

Przed rozpoczęciem przedłużonego okresu pobytu na praktyce zagranicznej, zawarta umowa finansowa pomiędzy PWSZ a studentem musi być aneksowana.

§ 52

Przyznanie stypendium na przedłużony okres pobytu na praktyce zagranicznej jest możliwe jedynie w przypadku, gdy Uczelnia dysponuje niewykorzystanymi środkami finansowymi przyznanymi przez NA na dany rok akademicki.

§ 53

Student może przedłużyć pobyt na praktyce zagranicznej bez otrzymania stypendium – wyjazd ze „stypendium zerowym”.

§ 54

Student zobowiązany jest do rozliczenia się z pobytu na praktyce zagranicznej (wraz z okresem przedłużenia wyjazdu ze „stypendium zerowym”) w terminie 10 dni od dnia zakończenia całkowitego okresu zrealizowanej praktyki zagranicznej.

UZNANIE PRAKTYKI

§ 55

Podstawą uznania i zaliczenia praktyki zagranicznej zrealizowanej przez studenta jest przedstawione Zaświadczenie o odbyciu praktyki, o którym mowa w § 47 pkt a.

§ 56

1. W przypadku zrealizowania praktyki zagranicznej stanowiącej integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), zaliczenie praktyki następuje tak samo jak zaliczenie przedmiotu.

2. Zaliczenia zrealizowanej praktyki zagranicznej dokonuje koordynator praktyk studenckich.

3. Koordynator praktyk studenckich wpisuje do dzienniczka praktyk zaliczenie praktyki zagranicznej (obowiązkowej) wraz z  informacją, że realizacja praktyki nastąpiła w ramach programu Erasmus+.

§ 57

Jeżeli student zrealizował praktykę zagraniczną będącą praktyką nieobowiązkową – zostanie ona wpisana do suplementu do dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie studenta.

PRAKTYKA ABSOLWENCKA

§ 58

1. Student będący na ostatnim roku studiów może ubiegać się o wyjazd w celu odbycia praktyki zagranicznej jako absolwent.

2. Wyjazd absolwenta musi odbyć się w nieprzekraczalnym terminie jednego roku od ukończenia studiów, tzn. praktyka musi rozpocząć się i zakończyć przed upływem 12 miesięcy od daty złożenia egzaminu dyplomowego.

3. Czas trwania praktyki zagranicznej to minimum 2 miesiące.

4. W trakcie realizacji mobilności, nie ma możliwości zmiany statusu ze studenta na absolwenta.

5. Student chcący wyjechać na praktykę zagraniczną jako absolwent musi przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 11, § 13 – § 15.

6. Student musi zostać zakwalifikowany do wyjazdu przed ukończeniem studiów oraz dokonać niezbędnych formalności, o których mowa w niniejszym Regulaminie:
1) dostarczyć niezbędne przed wyjazdem dokumenty – § 19,
2) posiadać ubezpieczenie – § 20,
3) wypełnić test biegłości językowy – § 26.

7. Stypendium na praktykę absolwencką przyznawane jest wyłącznie z budżetu programu Erasmus+, zgodnie z procedurą mającą zastosowanie do realizacji wyjazdu studenta, wskazaną w § 33 – § 42, § 45, § 46.

8. Absolwent, w dniu  zawierania umowy finansowej, na podstawie której wpłacane jest stypendium na wyjazd, zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia z sekretariatu Instytutu potwierdzającego datę obrony lub kserokopię dyplomu uzyskania tytułu licencjata, inżyniera, magistra (oryginał do wglądu).

9. Absolwent po powrocie z wyjazdu zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w oparciu o zasady, o których mowa w § 47, § 48.

10. Absolwent może ubiegać się o przedłużenie pobytu na praktyce absolwenckiej w zagranicznej instytucji przyjmującej, z zastrzeżeniem pkt 2, po uzyskaniu zgody na przedłużenie pobytu. W celu uzyskania zgody, absolwent zobowiązany jest dostarczyć, co najmniej na miesiąc przed planowanym przedłużeniem pobytu, następujące dokumenty:
a) podanie o zgodę na przedłużenie pobytu na praktyce w zagranicznej instytucji przyjmującej o kolejne miesiące,
b) zgodę zagranicznej instytucji przyjmującej na przedłużenie pobytu absolwenta,
c) zmiany do Porozumienia o programie praktyki, które muszą być zaakceptowane i podpisane przez absolwenta, zagraniczną instytucję przyjmującą, a po uzyskaniu zgody – przez uczelnię wysyłającą (PWSZ).

11. Stypendium na przedłużony okres praktyki absolwenckiej zostanie przyznane jedynie w przypadku, gdy Uczelnia dysponuje niewykorzystanymi środkami finansowymi przyznanymi przez NA na dany rok akademicki, na podstawie aneksowanej umowy finansowej zawartej pomiędzy PWSZ, a absolwentem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 59

Student/absolwent wyjeżdżający na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ nie uiszcza żadnych dodatkowych opłat ani prowizji w związku z organizacją lub administracją jego okresu mobilności.

§ 60

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy stosować przepisy i wytyczne wynikające z ogólnych zasad realizacji programu Erasmus+ oraz umowy pomiędzy PWSZ a NA na dany rok.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: