Procedura realizacji wyjazdu na praktykę zagraniczną


Procedura realizacji wyjazdu na praktykę zagraniczną

KROK PO KROKU

Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną?

1. Zapoznaj się z kryteriami udziału w programie Erasmus+ (§ 6, § 58 Regulaminu SMP) oraz wszystkimi zasadami realizacji wyjazdu na praktykę (czas odbywania praktyki, terminy, wymagania formalne, stypendium (Regulamin SMP).

2. Sprawdź harmonogram rekrutacji na rok akademicki, w którym chciałbyś wyjechać.

3. Znajdź zagraniczną instytucję prowadzącą działalność na zagranicznym rynku pracy, w której chciałbyś odbyć praktykę (musi to być instytucja z kraju Unii Europejskiej lub krajów: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii). Oferty praktyk przedsiębiorców, organizacji i instytucji zagranicznych, którzy przyjmą studenta na praktykę dostępne są w zakładce OFERTY PRAKTYK. Zachęcamy do zapoznania się.

UWAGA!
Praktyka zagraniczna nie może odbyć się w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

4. Jeśli zdecydujesz się na konkretną instytucję zagraniczną – napisz do osoby kontaktowej, w celu nawiązania wstępnej współpracy. Uzgodnij wstępny program praktyki (możesz zrobić to na formularzu: Porozumienie o programie praktyki – tzw. Learning Agreement for Traineeship (dostępne w DRUKACH DO POBRANIA). Korespondencję potwierdzającą przyjęcie na praktykę/wstępną zgodę – zachowaj, aby dołączyć do kwestionariusza zgłoszeniowego.

5. Wypełnij Kwestionariusz zgłoszeniowy studenta ubiegającego się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ (dostępny w DRUKACH DO POBRANIA), uzyskaj akceptację realizacji praktyki za granicą – koordynatora praktyk studenckich oraz Dyrektora Instytutu.

6. Złóż w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (2.13, Collegium Primum) kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z dołączoną informacją o nawiązaniu współpracy z zagraniczną instytucją, która przyjmie Cię na praktykę.

7. Przystąp do egzaminu z języka obcego zdawanego w formie pisemnej, przeprowadzonego przez Uczelnianą Komisję działającą w ramach programu Erasmus+. Poziom znajomości języka obcego jest podstawowym kryterium kwalifikacji do wyjazdu na praktykę zagraniczną!

Jeżeli posiadasz certyfikat językowy wydany przez instytucje państwowe, posiadasz uprawnienia do prowadzenia kursów językowych oraz certyfikat międzynarodowy zostaniesz zwolniony z egzaminu językowego (wykaz certyfikatów – § 15 Regulaminu SMP).

8. Komisja przeprowadzająca rekrutację podejmie decyzje kwalifikujące na wyjazd studentów na praktyki zagraniczne oraz ustali listę rezerwową – o wyniku rekrutacji zostaniesz poinformowany mailowo oraz otrzymasz decyzję w formie papierowej.

9. Po zakwalifikowaniu do wyjazdu na praktykę ustal szczegóły realizacji praktyki z zagraniczną instytucją przyjmującą (m.in miejsca odbywania praktyki, liczbę godzin pracy w tygodniu, ubezpieczenie, ewentualne wsparcie finansowe/wsparcie w postaci zapewnienia określonych świadczeń), które należy wpisać do Porozumienia o programie praktyki – tzw. Learning Agreement for Traineeship (wskazówki dot. wypełniania porozumienia znajdziesz w DRUKACH DO POBRANIA). Porozumienie musi zostać zaakceptowane przez uczelnię wysyłającą (PWSZ) i zagraniczną instytucję przyjmującą.

Przed wyjazdem

10. Uzyskaj i dostarcz do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (2.13, Collegium Primum) komplet następujących dokumentów, co najmniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem na praktykę zagraniczną:
–  Porozumienie o programie praktyki – tzw. Learning Agreement for Traineeship,
– potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę zagraniczną wystawione przez instytucję przyjmującą (opcjonalnie),
oświadczenie o numerze walutowego konta bankowego (dostępne w DRUKACH DO POBRANIA),
– kopię posiadanego ubezpieczenia: zdrowotnego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– kopię wizy – jeżeli jesteś zobowiązany do jej posiadania.

11. Wypełnij pierwszy test biegłości językowej we wskazanym narzędziu on-line (Erasmus+ Online Linguistic Support), do którego link otrzymasz na maila.

12. Zapewnij sobie transport oraz zakwaterowanie w miejscu pobytu za granicą.

13. Zarejestruj swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” – w celach bezpieczeństwa.

14. Podpisz umowę finansową, na podstawie której zostanie Ci przyznane stypendium (koniecznie zapoznaj się z warunkami przyznania stypendium oraz stawkami obowiązującymi w programie; jeżeli jesteś osobą w trudnej sytuacji materialnej otrzymasz dodatkowe wsparcie ze środków projektu PO WER -> informacje tutaj).

UWAGA!
Stypendium wypłacane jest po zawarciu umowy finansowej w dwóch ratach: płatność zaliczkowa stanowiąca 80% całości kwoty przyznanego stypendium – przed wyjazdem oraz 20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do rozliczenia pobytu na praktyce zagranicznej.

W trakcie pobytu na praktyce

15.  Po otrzymaniu licencji na kurs językowy on-line w programie Erasmus+ OLS – uczestnicz w kursie oraz korzystaj z kursu zgodnie z jego przeznaczeniem.

16. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do uzgodnionego Porozumienia o programie praktyki bezzwłocznie zgłoś to Koordynatorowi programu Erasmus+ oraz koordynatorowi praktyk studenckich, drogą elektroniczną lub pocztową. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda – wprowadzone zostaną odpowiednie pisemne zmiany, które muszą być zaakceptowane i podpisane przez Ciebie, uczelnię wysyłającą (PWSZ) i zagraniczną instytucję przyjmującą.

17. Przed powrotem do kraju zadbaj, aby zagraniczna instytucja, w której odbywasz praktykę przygotowała Zaświadczenie o odbyciu praktyki  –  niezbędne do pozytywnego rozliczenia praktyki.

Po powrocie

18. Niezwłocznie po powrocie (w terminie 10 dni od dnia zakończenia praktyki) dokonaj rozliczenia z pobytu poprzez złożenie następujących dokumentów/dokonanie formalności:
a) dostarczenie Zaświadczenia o odbyciu praktyki wystawione przez zagraniczną instytucję przyjmującą, potwierdzające odbycie praktyki. Dokument ten musi zawierać:
daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki – rzeczywisty okres pobytu na praktyce zagranicznej tj. pierwszy oraz ostatni dzień, w którym byłeś obecny w zagranicznej instytucji przyjmującej,
informacje o miejscu odbywania praktyki, nazwę praktyki,
ocenę/opinię o zrealizowanej praktyce, zgodną z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu o programie praktyki,
podpisy osób upoważnionych,
b) wypełnij indywidualny raport uczestnika z wyjazdu w wersji on-line wg instrukcji, którą otrzymasz w wiadomości e-mail, wygenerowanej przez narzędzie raportowania Komisji Europejskiej,
c) przystąp do drugiego testu biegłości językowej we wskazanym narzędziu on-line (Erasmus+ Online Linguistic Support).

19. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów oraz dokonaniu niezbędnych formalności, otrzymasz dokument potwierdzający rozliczenie praktyki zagranicznej oraz zostanie wypłacone pozostałe 20 % kwoty przyznanego stypendium.

20. Koordynator praktyk studenckich dokona zaliczenia zrealizowanej praktyki na postawie Zaświadczenia o odbyciu praktyki  (nie dotyczy praktyki absolwenckiej).

Na skróty

Partnerzy Uczelni: