Niezbędne dokumenty

Osoby zarejestrowane w systemie, chcące potwierdzić wpis na studia, proszone są o dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

 

 • Kserokopie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły – dla kandydatów na studia pierwszego stopnia (oryginały świadectw do wglądu na miejscu),
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dla kandydatów na studia drugiego stopnia (oryginał dyplomu do wglądu na miejscu),
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wraz z końcową oceną (w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych) – dla kandydatów na studia drugiego stopnia,
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli kandydat posiada,
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (w tym jedna naklejona w prawym górnym rogu kwestionariusza osobowego)
 • Kwestionariusz osobowy – należy wypełnić elektronicznie i wydrukować oraz poświadczyć własnoręcznym podpisem – plik do pobrania poniżej,
 • Umowa na studia niestacjonarne w dwóch egzemplarzachplik do pobrania poniżej,
 • Umowa na studia stacjonarne w dwóch egzemplarzachplik do pobrania poniżej,
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu na miejscu),
 • Teczka biała na gumkę,
 • Dowód wpłaty za legitymację i indeks na konto Uczelni – 9zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

 • Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia na konto Uczelni – 80zł (Uczelnia nie posiada kasy do wpłat gotówkowych):

Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta: 79 1090 2590 0000 0001 3232 5005


Kandydaci rekrutujący się na kilka kierunków w dniu składania dokumentów zobowiązani są do wyboru jednego z nich!

UWAGA!

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz pedagogika:

 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwo/wychowanie fizyczne musi być potwierdzone przez lekarza medycyny pracy – BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!
 • Zaświadczenie lekarskie – stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku pedagogika musi być potwierdzone przez lekarza rodzinnego – BEZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTY KANDYDATÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

 

Skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy wydawane są przez  Dział Nauczania Uczelni PWSZ, budynek Collegium Primum (pokój 1.14).

 

Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów na studia do PWSZ w Oświęcim iu prowadzi Rejonowa Przychodnia Nr 4 w Oświęcim iu , ul. Garbarska 1.

W przypadku, gdy kandydat nie może złożyć dokumentów osobiście w wyznaczonych terminach, – proszony jest o wypełnienie pełnomocnictwa plik do pobrania poniżej.


Studia stacjonarne są nieodpłatne!

 

Opłaty za semestr na studiach niestacjonarnych wynoszą:
 • 1700zł studia licencjackie na kierunku Pedagogika,
 • 2000zł studia licencjackie na pozostałych kierunkach,
 • 2200zł studia drugiego stopnia (magisterskie),
 • 2200zł studia inżynierskie (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka),
 • 2500zł studia na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia.

Dokumenty do pobrania:

ww   Kwestionariusz osobowy kandydata na studia

pobranePełnomocnictwo do składania dokumentów w procesie rekrutacji

pobraneUmowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie) – studia stacjonarne

pobraneUmowa na studia pierwszego stopnia (licencjackie) – studia niestacjonarne

pobraneUmowa na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – studia stacjonarne

pobraneUmowa na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – studia niestacjonarne

pobraneUmowa na studia drugiego stopnia (magisterskie) – studia stacjonarne

pobraneUmowa na studia drugiego stopnia (magisterskie) – studia niestacjonarne


Informacje dotyczące REKRUTACJI:

Dział Nauczania

mgr Monika Ubik
mgr Lidia Pietras

tel. 33 842 98 56, 33 842 98 13
e-mail: [email protected]

Na skróty

Partnerzy Uczelni: